Aquestes són les normes que s’han de seguir al món de les festes i de les falles

0
587
Font: Levante-EMV

El moviment associatiu, constituït per associacions de veïns, associacions cíviques, culturals, festeres i ciutadanes en general, constitueix un element que vertebra i vehicula la participació de la ciutadania en la societat de la qual forma part. És necessari disposar de normes i recomanacions que asseguren el funcionament normal d’aquestes entitats i el desenvolupament d’esdeveniments i reunions dins del seu àmbit d’actuació, dins dels condicionants que suposa la situació de pandèmia per COVID-19.

A la Comunitat Valenciana, les normes generals de prevenció de la COVID-19, i en particular la distància interpersonal i l’ús de la màscara, estan regulats en els punts 1.2, 1.3 i 2.1 de l’Acord de 19 de juny, del Consell i les seues posteriors modificacions establides en la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 8841, de 20/06/2020).

DISTÀNCIA DE SEGURETAT: «1.2. Distància de seguretat interpersonal. Haurà de complir-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal establida en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 de, almenys, 1,5 metres».

MESURES D’HIGIENE COMUNES A TOTES LES ACTIVITATS: 2.1. Mesures d’higiene comunes a totes les activitats.
Amb caràcter general, sense perjudici de les especificacions que es contenen en el present acord per a sectors concrets d’activitat, i de les normes o protocols específics que puguen establir-se, seran aplicables a tots els establiments, locals de negoci, instal·lacions i espais d’ús públic i activitats de caràcter públic les següents mesures d’higiene i prevenció:

a) La persona o entitat titular de l’activitat econòmica o, si escau, el director, directora o responsable dels centres, instal·lacions, espais d’ús públic i entitats, ha d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels establiments, locals, instal·lacions o espais (…). En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:
1º) S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i degudament autoritzats i registrats. En l’ús d’aqueix producte es respectaran les indicacions de l’etiqueta.
2º) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, i es procedirà a la rentada de mans. Les mesures de neteja s’estendran també, en el seu cas, a zones privades del personal treballador, com a vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans..
(…)
d) Les instal·lacions s’han de ventilar periòdicament i, com a mínim, de manera diària i durant el temps necessari per a permetre la renovació de l’aire..
e) Quan els centres, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, s’utilitzaran preferentment les escales. Quan siga necessari utilitzar-los, la seua ocupació màxima ha de ser d’una persona, llevat que es tracte de persones convivents o que empren màscares totes les persones ocupants.
f) L’ocupació màxima per a l’ús de condícies, vestuaris, emprovadors, sales de lactància o similars per part de la clientela, personal visitant o persones usuàries serà d’una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència; en aqueix cas, també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Per a condícies de més de quatre metres quadrats que compten amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del cinquanta per cent del nombre de cabines i urinaris que tinga l’estada, havent de mantenir-se, durant el seu ús, la distància de seguretat interpersonal. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits espais garantint sempre l’estat de salubritat i higiene d’aquests..
h) Es disposarà de papereres amb pedal i tapa per a depositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús, que han de netejar-se sovint i, almenys, una vegada al dia.
i) Aquells materials que siguen subministrats a les persones usuàries durant el desenvolupament de l’activitat i que siguen d’ús compartit han de desinfectar-se després de cada ús.

RECOMANACIÓ RESTRICCIÓ AGRUPACIONS FAMILIARS I SOCIALS: Per part seua, la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, prorrogada per la Resolució de 4 de Setembre, estableix en el seu apartat primer, punt 2:
Mesures de recomanació de restricció d’agrupacions familiars i socials en l’àmbit privat. Es recomana un màxim de persones per grup en reunions familiars o socials, en espais privats, de fins a 10 persones. Es recomana la limitació de les trobades socials fora del grup de convivència estable.

ESDEVENIMENTS POPULARS: Respecte als esdeveniments de caràcter popular i festiu, la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, estableix:
“3.7.7 Esdeveniments populars.
L’organització d’actes festius, trobades o esdeveniments populars per part d’associacions culturals o similars l’afluència de les quals estiga previst supere les 50 persones, estarà supeditada a la prèvia posada en coneixement per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal. En el supòsit que estiga previst supere les 150 persones, a més serà preceptiu l’obtenció prèvia d’autorització municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i l’establiment per part de l’organització de les suficients mesures de seguretat d’acord amb les especificacions i exigències tècniques vigents.
En tots els esdeveniments populars, siga com siga l’afluència prevista, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats, s’establirà la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament del 75 per cent. Així mateix, s’han d’assenyalar els llocs on poden situar-se les persones participants i els llocs que han de romandre lliures per a assegurar el compliment de la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres, excepte en el cas de convivents. L’ús de la màscara serà obligatori en tot moment. Es facilitarà a les persones assistents gels hidroalcohòlics desinfectants per l’organització.”

RÈGIM SANCIONADOR: Per part seua, el Decret llei 11/2020, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19 (DOGV 8866, de 25/07/2020), estableix com a infracció greu l’organització o participació en reunions o qualsevol altre tipus d’acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan es constate per l’autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal dins dels establiments; i com a infracció molt greu l’organització o participació en reunions o qualsevol altre tipus d’acte equivalent, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan es constate per l’autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o es troben presents menors d’edat i/o persones majors de 65 anys.
1. Les normes i recomanacions contingudes en aquest apartat s’aplicaran a tota mena d’actes desenvolupats per les entitats i associacions ciutadanes dins del seu àmbit territorial i sectorial, com a reunions, menjades de germanor, celebracions, actes, espectacles, cavalcades, activitats infantils, concursos, campionats, presentacions, etc.
2. Si es realitzen per part de les entitats associatives activitats de tipus lúdic, a l’aire lliure, esportives o culturals, s’estarà al que es disposa en els apartats específics de l’Acord de 19 de juny, del Consell, en el que siga aplicable.
3. Els organitzadors hauran de disposar d’un llistat d’assistents a l’esdeveniment i mig de contacte disponible (mòbil, mail) complint amb les normes de protecció de dades de caràcter personal. Aquests llistats es posaran a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requeriren. S’haurà de garantir entrada i eixida escalonada per a evitar aglomeracions de persones. Per al cas de comptar amb dues portes, s’establirà un circuit d’entrada i eixida. En cas contrari, l’entitat responsable organitzarà torns escalonats.
4. Les reunions o activitats se celebraran en espais que permeten el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 m i la resta de mesures de seguretat i higiene. En la mesura que siga possible es prioritzarà la realització de les activitats a l’aire lliure..
5. El lloc estarà proveït de seients individuals de manera que es garantisca la distància interpersonal d’1,5m (excepte entre convivents) i les persones assistents romanguen assegudes.
6. En cas de servir-se aliments se seguiran en els aspectes que siguen aplicable les normes del protocol específic de Salut Pública, disponible en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
7. En el cas que se celebren sopars, dinars, etc., es recomana que cada comensal o unitat de convivents s’emporte el menjar de casa. S’han d’evitar els plats compartits.
La distància física entre taules, o agrupacions de taules serà d’1,5 metres. Aquesta distància d’1,5 metres haurà d’estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions de taules. L’ocupació màxima de taules o agrupacions de taules serà de 10 persones. S’aconsella facilitar l’agrupació de convivents, intentant en la mesura que siga possible evitar grups de persones no convivents i taules només per a xiquets..
L’activitat de bar no està permesa.
8. S’haurà de senyalitzar l’ocupació màxima permesa en les condícies depenent de les característiques d’aquests, tenint en compte que l’ocupació màxima per a l’ús de condícies, serà d’una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència; en aqueix cas, també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
Per als banys de més de quatre metres quadrats que compten amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del cinquanta per cent del nombre de cabines i urinaris que tinga l’estada, havent de mantenir-se, durant el seu ús, la distància de seguretat interpersonal. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits espais garantint sempre l’estat de salubritat i higiene d’aquests.
9. Respecte del nombre de participants, segons l’apartat 3.7.7 de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública d’obligat compliment:
– L’organització d’esdeveniments l’afluència dels quals estiga previst supere les 50 persones, estarà supeditada a la comunicació prèvia per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal.
– En el supòsit que es preveja superar les 150 persones, a més serà preceptiva l’obtenció d’autorització prèvia municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i a la implantació per part de l’organització de mesures de prevenció d’acord amb les especificacions i exigències tècniques. Si fóra necessari l’Ajuntament podrà realitzar visita in situ a fi de verificar les mesures proposades. Es recomana que en cas de celebrar-se l’esdeveniment l’ajuntament el comunique per correu electrònic al CSP que per la seua ubicació li corresponga.
– Les persones organitzadores hauran d’informar l’ajuntament sobre les condicions en les quals s’efectuarà la celebració: tipus d’esdeveniment, lloc de celebració, aforament màxim, control d’assistents, mesures d’higiene implantades, etc.
– S’establirà la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament permés que assegure la distància d’1,5 m, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats.
– En els esdeveniments on es reunisquen més de 150 persones els organitzadors del mateix hauran de disposar d’un Pla de Contingència davant l’aparició de casos sospitosos de Covid-19.
– Quan l’afluència es preveja superior a 400 persones haurà de comptar amb l’autorització prèvia de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions que haurà de ser sol·licitada juntament amb tota la documentació necessària al correu electrònic events_dgsp@gva.es
– S’hauran d’assenyalar els espais comuns mitjançant marques d’espera per a facilitar el manteniment de la distància física interpersonal.
10. Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 hauran d’abstenir-se de participar.
11. Es tindrà en compte la participació de persones majors de 65 anys o menors d’edat en el disseny de les activitats per a assegurar la deguda distància de seguretat i protecció de la població de risc..
12. Es dissenyaran les activitats dirigides a menors d’edat de manera que s’eviten aglomeracions, s’assegure la distància interpersonal de seguretat d’1,5m, i s’evite l’ús compartit d’objectes..
13. S’evitarà realitzar activitats que impedisquen el manteniment de la distància de seguretat interpersonal i l’intercanvi d’objectes, com per exemple: jocs de taula, desfilades, jocs infantils, etc. No es permet el ball.
14. El lloc de reunió estarà proveït de gel desinfectant amb activitat viricida, l’aplicació de la qual serà obligatòria per a totes les persones participants abans de l’inici de la reunió o activitat i estarà disponible en tot moment.
15. S’assegurarà l’ús de màscara per tots els participants de sis anys d’ara en avant, preferentment màscara quirúrgica. Només s’exceptua aquesta obligació quan s’estiga consumint aliments i begudes. Es recorda la prohibició de l’ús màscara amb vàlvula exhalatòria.
16. S’assegurarà la ventilació contínua del lloc on se celebrarà l’esdeveniment..
17. Prèviament i amb posterioritat a la celebració de la reunió o activitat, es procedirà a la neteja i desinfecció del lloc de realització d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.1 de l’Acord de 19 de juny, del Consell.
18. L’hora màxima de tancament i finalització de les activitats serà la 1.00.
19. En cas de no haver-hi zones adequades per al compliment de les normes anteriors ni alternatives de celebració no presencial, haurà de posposar-se fins a disposar de llocs adequats que permeten complir les normes d’higiene i seguretat.
20. L’entitat organitzadora vetllarà pel compliment de totes aquestes mesures, i haurà de procedir a la suspensió de l’activitat si durant el seu desenvolupament es comprova la impossibilitat del seu compliment.