Bases del XXXVII Concurs de Teatre Faller Infantil en Valencià

0
388

La inscripció començarà el dia 28 de maig i acabarà el dia 14 de juny , a les 22:00 hores

La Junta Central Fallera, per mitjà de la Delegació de Cultura, i amb la constant preocupació de fomentar el nostre teatre i la nostra llengua valenciana des de la infància, convoca totes les comissions infantils al XXXVII CONCURS DE TEATRE INFANTIL EN VALENCIÀ, amb les següents BASES:

1. Podran participar els quadres artístics infantils de totes les comissions de falla que ho sol·liciten, fins a arribar a un màxim de 20 comissions. Es tindran en compte per ordre cronològic les inscripcions, fins a arribar a eixe límit, i totes han d’estar degudament censades en la Junta Central Fallera.

2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana, en dissabte, diumenge o festiu. Es considerarà un demèrit la utilització per part de qualsevol personatge, sense necessitat dramàtica, d’altres llengües diferents de la valenciana.

3. Tots els actors i totes les actrius del quadre artístic hauran d’estar censats en la comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció en el Concurs. Així mateix, la persona que dirigisca el grup haurà d’estar censada com a faller o fallera en la JCF.

4. Cada comissió podrà representar l’obra que desitge, excepte si ha sigut representada en els tres últims anys pel mateix grup. També cada comissió podrà presentar una sola inscripció.

Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, d’un sol acte amb una duració mínima de 25 minuts i màxima de 60 minuts, han d’obtindre el permís corresponent de l’autor, així com el visat de la Societat General d’Autors, que serà imprescindible per a formalitzar la inscripció. Les obres que es presenten com a inèdites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que mai no han sigut representades.

Tota obra amb una duració menor de vint-i-cinc minuts o superior a seixanta minuts serà desqualificada.

5. En la modalitat d’obra inèdita només podran presentar-se obres que no hagen sigut mai representades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no és inèdita, es perdrà la subvenció econòmica i els drets d’inscripció. La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar els autors a escriure obres inèdites per al teatre en valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre gènere.

6. La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada – Tràmits i Servicis – Inscripció Teatre) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura. Serà imprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsi de l’obra, que no haurà d’excedir els 400 caràcters.

La documentació que obligatòriament s’haurà d’adjuntar serà la següent:

 Una còpia de l’obra completa.

 El comprovant de l’ingrés de drets d’inscripció, que es farà en el següent compte de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037. S’hi farà constar el nom de la falla o el número de cens.

La inscripció començarà el dia 28 de maig de 2019 i acabarà el dia 14 de juny de 2019, a les 22:00 hores.

El sorteig per a l’ordre d’actuació tindrà lloc el dia 19 de juny de 2019, al Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.

7. Els participants rebran la subvenció corresponent per participació 300 euros (sols els 12 primers). L’ordre d’actuació serà per sorteig. Després del sorteig, la Delegació de Cultura es reserva la potestat de variar, dins del mateix dia, l’ordre d’actuació, atenent a les diferents característiques dels muntatges de les obres, i ho comunicarà amb anterioritat a les falles afectades. El concurs està previst que comence a l’octubre i acabe al desembre. Esta data estarà supeditada a la quantitat de representacions.

8. Durant les representacions, la Delegació de Cultura serà la responsable d’atendre qualsevol sol·licitud que hi haja tant per a informar com per a assessorar el jurat, si este així ho demanara.

S’establixen els premis següents:

Primer premi ………………………………… 800 euros i estendard

Segon premi …………………………………. 500 euros i estendard

Tercer premi …………………………………. 300 euros i estendard

Quart premi ………………………………………………….. estendard

Quint premi ………………………………………………….. estendard

Premi al Millor Muntatge …………………..400 euros i estendard

Premi a la Millor Obra Inèdita ………….. 300 euros i estendard

S’entén per escenografia el conjunt de tot allò que significa una correcta posada en escena, tant en vestuari com en decorats, il·luminació i atrezzo.

També s’establixen els següents premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direcció

Premi Saragüell a la Millor Actriu

Premi Saragüell al Millor Actor

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

Premi Saragüell a la Millor Actriu Novell *

Premi Saragüell al Millor Actor Novell *

Premi Saragüell al Millor Actor Menut **

Premi Saragüell a la Millor Actriu Menuda **

No hi haurà ni nominacions ni premis ex aequo.

* Actor Novell. Este premi serà per al millor actor o actriu que estiga inscrit en el cens infantil i que siga la primera vegada que actue en el Concurs de Teatre Infantil de la JCF. S’haurà d’indicar en la inscripció.

** Actor Menut i Actriu Menuda. Este premi serà per al millor actor o actriu que tinga fins a 10 anys complits el dia de la representació i només es podrà rebre una sola vegada. Tampoc no podrà rebre cap altre premi conjuntament amb este.

S’entén que el Premi a la Millor Obra Inèdita és el premi a la representació de la citada obra, no a la seua qualitat literària.

9. Amb la finalitat de racionalitzar les sessions de teatre infantil, es representaran dos obres matinals, a les 10:30 h. i a les 12:30 h., i dos obres vespertines, a les 16:30 h. i a les 18:30 h. L’incompliment dels horaris i de la duració de l’obra i del temps de muntatge, que seran de 10 minuts per a desmuntar i 45 minuts per al muntatge, serà motiu de desqualificació.

10. A fi de no repetir reiteradament el repertori, no es podran inscriure més de dos representacions de la mateixa obra. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen.

MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar els grups participants de l’obligatorietat d’efectuar les representacions a què s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripció, consistent en una fiança econòmica (a ingressar en el compte ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de Cajamar) que se’ls tornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que serà la següent:

Obra Infantil: 300 €

Aquells grups que deixaren de participar perdran esta aportació. Una vegada fet el sorteig de l’ordre d’actuació no es tornaran els drets d’inscripció.

A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li més serietat, als grups que incomplisquen les seues obligacions d’actuació, independentment dels punts anteriors, se’ls podrà imposar la sanció de no participar en el concurs de l’any següent.

11. Els jurats seran nomenats per la Junta Central Fallera, a través de la Delegació de Cultura, i les seues decisions seran inapel·lables.

12. La Junta Central Fallera, a través de la Delegació de Cultura, resoldrà els dubtes que es puguen produir sobre les correctes inscripcións i admissió de les obres.

13. Els grups participants aportaran la seua pròpia escenografia i els elements que consideren oportuns. Per esta raó, cada grup es posarà en contacte amb els tècnics del teatre per a resoldre tot allò que necessiten. També es faran responsables del muntatge i del desmuntatge. S’establix un temps màxim de desmuntatge, que serà de 10 minuts.

El director de l’obra firmarà la conformitat a l’acta, al principi i al final de la representació. En cas de desqualificació es comunicarà al grup i al jurat en un termini màxim de 48 hores.

14. Les nominacions per als premis del concurs infantil es faran públiques en l’acte que s’anunciarà oportunament.

15. El resultat i l’entrega dels premis es realitzarà, com fins ara, en la Gala de la Cultura Infantil en el lloc i en la data que s’anunciaran oportunament.

16. La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podrà utilitzar les imatges sense ànim de lucre per a la promoció i la divulgació del concurs en qualsevol mitjà de comunicació.

17. S’advertix que l’ús de càmeres de fotos i vídeo només està permés per a ús personal i privat, sense que es puga fer divulgació pública de les imatges sense permís de l’autor i de la comissió de falla, així com l’autorització paterna (en tots els casos, per escrit).

18. La inscripció i la participació en este concurs significa l’acceptació, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d’estes bases.

19. Totes les comissions participants que no obtinguen nominació tindran dret a quatre invitacions per a la Gala de la Cultura Infantil, que podran recollir fins a una setmana abans en la Delegació de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegació farà ús de les entrades i la comissió de falla no tindrà dret de reclamar-les.