Cultura Festiva impulsa la primera convocatòria de subvencions per a festes tradicionals, singulars o populars

0
615

Amb estes ajudes el pressupost destinat a festes locals o de barris augmenta fins als 60.000 euros.

Les entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular de la ciutat de València podran concórrer per primera vegada a una línia de subvencions reglada i de lliure concurrència, segons ha anunciat el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset.

“Des del Govern de la Nau incidim en la nostra aposta per la preservació i posada en valor del nostre patrimoni festiu més tradicional amb el llançament d’esta convocatòria de subvencions per ajudar a les entitats organitzadores de celebracions i activitats tradicionals, principalment les que compten amb una trajectòria acreditada de foment del nostre patrimoni cultural i festiu local o de barri, amb arrelament històric”, ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.

A estes ajudes podran optar les entitats que no n’hagen rebut altres de les que convoca la Regidoria de Cultura Festiva i que no formen part d’entitats que també n’hagen rebut. L’import al que aspiren en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat subvencionada. A més, estes ajudes seran compatibles amb altres subvencions de qualsevol administració o ens públic o privat.

“Amb el Govern de la Nau desapareix la discrecionalitat de governs locals anteriors i oferim una convocatòria transparent també a aquelles entitats que fins ara havien tingut tancades les portes a qualsevol ajuda municipal per preservar i promoure celebracions tradicionals. Abans les subvencions es donaven a dit, de forma molt subjectiva; ara es faran de forma reglada”, ha afirmat Fuset.

L’import global destinat a atendre estes subvencions arriba als 60.000 euros, una quantitat superior a la que es destinava fins ara a estes celebracions. Es distribuiran segons la baremació de diversos elements subvencionables, com ara els de suport al muntatge de l’activitat i al seu disseny tècnic, la pirotècnia, les actuacions musicals, la producció i edició de llibres relacionats amb la festa, cavalcades, vestuari relacionat amb la festa, etc. Tanmateix, no seran subvencionables activitats com ara les esportives, socials, gastronòmiques o recreatives o viatges, les de manteniment de l’entitat organitzadora o l’adquisició de béns mobles.

Les sol·licituds per a participar en les convocatòries anuals es formalitzaran en models d’instància preestablits, que estaran a disposició en la pàgina web de l’Ajuntament de València. A més, es podrà realitzar la tramitació telemàtica de la sol·licitud accedint a la seu electrònica municipal.

La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que remetrà l’extracte al Butlletí Oficial de la Província de València, i en la seu electrònica i la pàgina web de l’Ajuntament de València.

Els criteris de baremació que s’aplicaran a l’hora d’avaluar les sol·licituds i que permetran fer la proposta raonada de les quantitats subvencionades, són els següents: l’import de despeses justificades en la memòria i que es puguen subvencionar; la qualitat cultural i/o artística de la memòria d’actuació, el seu grau de desenvolupament i la coherència en el seu contingut en relació amb els objectius que el motiven; la capacitat d’afavorir el coneixement de la cultura i el patrimoni festiu valencià i les activitats en el desenvolupament i difusió de les quals s’utilitze preferentment el valencià, entre altres.

El termini de justificació serà des de l’1 fins al 30 de setembre per a les entitats que hagen celebrat la festa al llarg del primer semestre de 2017 i fins al 20 d’octubre de 2017 per a la resta.