L’Ajuntament es retracta i concedeix l’autorització de la taula benèfica a la Germanor de Seguidors de la Verge

0
321

Després de la denúncia de Viu Les Falles, l’Ajuntament de València autoritza la la Germanor de Seguidors de la Verge dels Desemparats de València l’ocupació temporal de la plaça de la Verge, tots els diumenges des del 17 de juliol de 2020 a juny de 2021 i del 15 al 19 de març de 2021 i els dies 8, 9 i 19 de maig de 2021, mitjançant la instal·lació d’una taula informativa sobre les finalitats de la seua activitat.

Així doncs, cal recordar que la travessia administrativa que ha hagut de patir la Germanor dels Seguidors de la Verge dels Desemparats durant quatre mesos ha sigut d’autèntica vergonya per a al final no concedir autorització, realitzada per una administració local cap a una entitat la labor solidària de la qual i benèfica només cerca l’ajudar els més desfavorits.

La falta de sensibilitat, el tarannà i la nova manera de governar de l’Ajuntament de València juntament amb la incompetència dels seus responsables s’ha manifestat de nou en el Consistori, quan fa dues setmanes denegaven la sol·licitud d’autorització (al juny i per a un any) per a instal·lar la tradicional taula petitòria benèfica que sempre han situat en la Plaça de la Verge sense cap mena de problema ni incident.

Aquesta decisió absolutament incomprensible havia provocat una despesa econòmica a l’entitat en la presentació de documentació sol·licitada. A més havia produït una pèrdua d’ingressos en aquest temps, on no s’havia exercit la labor solidària per a destinar a l’objectiu benèfic amb el qual vénen complint altruistament, des de fa dècades.

Per això, aquesta Germanor -creada en 1948 a instàncies de l’Arquebisbe de València, amb 72 anys d’història i quasi 500 membres en l’actualitat- haurà de respectar les condicions generals establides en les ordenances municipals que resulten d’aplicació, així com les particulars següents:

1. La realització de l’esdeveniment es condiciona a la coordinació amb la Policia Local i als requeriments i condicions que puga determinar aquesta en funció de les circumstàncies concurrents.

2. Les taules s’instal·laran en els emplaçaments i terminis indicats i es destinaran exclusivament a l’activitat sol·licitada. Si la superfície no es destinara a aquest efecte, es dictarà la resolució que corresponga en dret, prèvia audiència a l’entitat interessada.

3. Respecte de les instal·lacions a situar en el domini públic municipal, hauran de complir-se els següents condicionants:

– No podran utilitzar-se instal·lacions de caràcter fix i la superfície o cupatge per la taula i instal·lacions accessòries no podrà excedir de 1,50 metres d’ample, 1,50 metres de llarg i 2,50 metres d’alt.

– Les persones o entitats autoritzades hauran de mantenir en condicions de seguretat, salubritat, neteja i adorn tant les instal·lacions com l’espai ocupat i la seua zona d’influència, sent responsables dels danys ocasionats a les persones i béns que s’originen com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

– L’entitat autoritzada serà responsable d’organitzar, ordenar i vigilar que la concentració de persones que puga generar-se no impedisca la lliure circulació de vianants per la vorera, així com dels possibles danys ocasionats als vianants com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

4. Les taules informatives i/o petitòries no podran situar-se en emplaçaments que impedisquen el trànsit normal de vianants, o obstaculitzen l’accés a guals, les eixides d’emergència, parades de transport públic, els accessos al metre, a habitatges, a locals comercials o a edificis públics.

5. Haurà de respectar-se el mobiliari urbà i instal·lacions prèviament existents o autoritzats en el domini públic objecte d’autorització (taules i cadires, quioscos, etc.).

6. Queda prohibida la utilització de plantes i arbres com a suports per a col·locar, ancorar o clavar qualsevol tipus d’element o instal·lació, així com la subjecció dels mateixos al seu tronc i branques.

7. L’entitat autoritzada serà responsable de garantir que els elements o instal·lacions que pogueren situar-se en el domini públic reunisquen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació; responent directament pels danys que, amb motiu de la celebració de l’esdeveniment en el domini públic, es produïsquen en els béns o persones, incloent als participants, públic assistent i tercers.

8. Les taules informatives i/o petitòries que ocupen el domini públic no podran utilitzar-se per a la promoció d’idees que puguen ser contràries als principis constitucionals i drets fonamentals.

9. Haurà de conservar-se en perfecte estat de salubritat i higiene el domini públic municipal ocupat, així com si escau, reposar tots els desperfectes que puguen ocasionar-se com a conseqüència de l’ocupació o l’activitat desenvolupada.

10. L’entitat sol·licitant haurà de trobar-se en possessió de les oportunes assegurances en vigor de responsabilitat civil i danys a tercers, en quantia suficient que cobrisca els riscos que, per a la propietat municipal, participants en l’esdeveniment o terceres persones, puguen derivar-se de l’ocupació autoritzada.

11. Hauran d’adoptar-se quantes mesures de seguretat, control, vigilància, senyalització i acotament siguen oportunes per a l’adequat ús de la propietat municipal i per a garantir la seguretat viària en les zones afectades per l’ocupació; havent de vetlar, així mateix, pel compliment de la legislació vigent en matèria d’Ordre Públic, Seguretat i Higiene.

12. El nivell sonor que puga derivar-se de les activitats desenvolupades haurà d’ajustar-se a les prescripcions de la normativa en matèria de protecció contra la contaminació acústica.

13. Finalitzat el període d’ocupació, haurà de procedir-se a la total retirada de les instal·lacions i estris que hagueren ocupat el domini públic amb motiu de l’autorització, havent de quedar aquest en condicions normals de neteja.

14. L’Ajuntament de València es reserva la facultat d’inspeccionar el domini públic objecte d’autorització, per a garantir que la propietat municipal és utilitzada d’acord amb els termes d’aquesta.

15. L’autorització podrà ser revocada unilateralment per l’Ajuntament de València en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, quan resulte incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsca danys en el domini públic, impedisca la seua utilització per a activitats de major interès públic o menyscabe l’ús general.

16. L’activitat haurà de complir les mesures d’emergència sanitària imposades per a fer front a la Covid-19 que li siguen aplicable, establides en el Reial decret llei 21/2020 de 9 de juny; en l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 (DOGV núm. 8841 de 20.06.2020); el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SAR-CoV-2; així com les resolucions dictades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’esmentat Acord.