Agustín i Amaia sorteja un adreç de neula acabat en bronze anglés

0
703

Els orfebres Agustín i Amaia reprenen la seua activitat després de les vacances amb energia renovada i molta il·lusió.

Per a celebrar-ho han engegat un gran sorteig a través del com podràs guanyar tot un clàssic de la indumentària valenciana: un adreç de neula amb joia de dues peces muntat en cristall i comptes de nacre natural acabat en bronze anglés.

Per a participar haureu de donar-li a “M’agrada” en la publicació de la seua pàgina de Facebook (facebook.com/AgustinyAmaia) i no oblideu anomenar als vostres amics perquè també també puguen participar.

El termini acaba a les 23:59 hores del dilluns 2 d’octubre de 2017.

A més, solament per participar et portaràs un regal amb la teua pròxima compra.

Molta sort!

Bases del sorteig

Empresa responsable del sorteig:

Agustín i Amaia, C.B.
CIF I97522585
C/ Molinet, 26B
46680 Algemesí (València)

Període de la promoció:

Des de les 08:01 hores del 5 de setembre, fins a les 23:59 hores del 2 d’octubre de 2017.

Data del sorteig:

Sorteig únic que se celebrarà a les 00:10 hores del 2 d’octubre de 2017.

Àmbit geogràfic:

Comunitat Valenciana. Limitat per la condició d’arreplegar el premi en persona en la nostra tenda.

Normativa aplicada:

Nota informativa sobre combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals, de la Direcció general d’Ordenació del joc, de 21 d’octubre de 2011.

Públic objectiu:

Consumidor final.

Subjecte Actiu de la promoció:

Persones físiques residents a la Comunitat Valenciana durant la promoció, que no es troben limitats, conforme a la normativa legal d’aplicació, en la seua capacitat jurídica ni d’obrar.

Persones que compten amb un perfil d’usuari real en Facebook.

L’edat mínima per a participar en aquest sorteig són 16 anys. Sense perjudici de l’anterior, el menor d’edat que participe i resulte ser guanyador, conforme a la llei, haurà de presentar-se amb el seu representant legal per a arreplegar el premi.

Mètode de participació: (Únic a través de la pàgina de Facebook d’Agustín i Amaia)

El subjecte intervinent haurà de donar al botó “M’agrada” en la publicació del sorteig en la pàgina de Facebook facebook.com/agustinyamaia.

Mètode de determinació del guanyador:

Es triarà un únic participant guanyador que serà seleccionat aleatòriament per un programa informàtic dissenyat per a tal fi.

Publicació del resultat del sorteig i contacte amb el guanyador:

– Després del sorteig i en un termini no superior a 5 dies naturals farem públic el resultat del guanyador en la nostra pàgina web, enllaçant-la en la nostra pàgina de Facebook.
– Al mateix temps ens posarem en contacte amb el guanyador a través d’un missatge directe des de la plataforma de Facebook, comunicant-li la condició de guanyador. El guanyador haurà de comunicar-nos les seues dades personals i la seua intenció d’acceptar el premi.
– Després de conèixer les dades personals de l’agraciat, es publicarà el seu nom real en la nostra pàgina web, enllaçant-la en la nostra pàgina de Facebook.

Lliurament del premi:

– El guanyador haurà d’arreplegar en persona el premi en la nostra tenda
– Una vegada publicat el guanyador, est disposarà de 60 dies naturals per a arreplegar el premi; transcorregut aquest termini sense arreplegar el premi en la nostra tenda, el guanyador perdrà tal condició i, per tant, perdrà el dret a percebre el regal del sorteig, sense que gens puga reclamar per aquest concepte.
– La identitat del guanyador s’acreditarà exclusivament per mitjà de documents oficials (DNI, passaport o NIE per a residents no nacionals). Aquests documents s’hauran de trobar en vigor en el moment de l’inici de la promoció i fins al lliurament i gaudi del premi en qüestió.
– El guanyador acceptarà la cessió de drets d’imatge i d’utilització de les seues dades personals amb la finalitat de poder-los utilitzar, si escau, per a publicitar la seua condició d’agraciat en la promoció, sense que açò de dret a remuneració, pagament o contraprestació econòmica de cap tipus. Per a açò signarà un formulari de cessió de drets d’imatge i d’utilització de les seues dades personals.
– El guanyador acceptarà que l’empresa promotora puga exposar, tant imatges com a dades personals en la pàgina web i en les xarxes socials. Les imatges correspondran a la foto de perfil de Facebook i al moment del lliurament del premi i les dades personals publicades el seu nom i cognoms.

Descripció del premi:

– El premi al que s’opta en aquest sorteig és l’adreç del segle XVIII Ref. M-144 bronze anglés, compost per pendents, joia, pintxos i forquetes.
– El premi està valorat en 350 euros IVA inclòs.
– El premi és personal i intransferible, i no podrà canviar-se per cap altre element, ni en efectiu, ni en espècie.
– El premi no podrà ser cedit ni compromès a tercers.
– L’empresa organitzadora es reserva el dret a substituir o modificar el premi oferit per un altre de naturalesa anàloga o similar, si concorregueren causes alienes a l’organització o per raons de provisió de tal premi.

Causes de desqualificació d’un participant en el sorteig:

– Es pretén que el sorteig es produïsca en termes d’igualtat d’oportunitats per a tots els seus intervinents i amb estricte respecte a les normes de la bona fe que han d’imperar en tota competició. Per açò, qualsevol actitud o utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant que es veja implicat en tal actuació.
– En tot cas, l’organització entén que, sense caràcter taxatiu i tancat, es produeix frau o abús quan:
S’intenta participar amb dades falses o pertanyents a altres usuaris.
S’empren perfils de Facebook falsos per a participar.
S’empren mitjans massius de participació, o d’introducció de dades per qualsevol mitjà manual, informàtic, tecnològic, etc.
– La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant la promoció, fins i tot finalitzada la mateixa, suposarà la desqualificació automàtica del participant i la revocació del premi case d’haver sigut agraciat el mateix. En tot cas, l’organització de la promoció es reserva el dret d’exercitar les accions legals que li assistisquen contra els infractors, encara en el cas que ja haguessin obtingut els premis i gaudit dels mateixos.
– L’organització es reserva el dret d’eliminar **justificadamente a qualsevol usuari que defraude, abuse, altere o inutilitze el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present sorteig.

Modificacions i/o annexos:

L’empresa organitzadora de la promoció es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seua mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguen justificades i / o no perjudiquen als participants, i es comuniquen a aquests degudament de manera fefaent o amb suficient notorietat o publicitat

Legislació aplicable:

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya. En concret, llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, que ha derogat el Reial decret 2069/1999, de 30 de desembre, deixant sense efecte el règim de comunicació prèvia de les dades del promotor, i de les característiques de l’activitat a desenvolupar per a la realització de combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals; no necessitant la comunicació prèvia a la Direcció general d’Ordenació del Joc.

Retenció fiscal:

De conformitat amb la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que el valor del premi siga superior a 300 euros abans d’impostos. Sense perjudici de l’anterior, el participant agraciat que finalment gaudira del premi haurà de si escau, i serà del seu compte i risc, l’incorporar el valor del premi en la seua corresponent declaració fiscal. El premi d’aquesta promoció no és superior a 300 euros abans d’impostos.

Altres disposicions:

– Si el premi quedara desert per no ser reclamat dins del termini i en la forma escaient, per desqualificació o per no complir-se les presents bases i normes pels intervinents, l’organització podrà disposar d’est conforme als seus interessos.
– Queden expressament exclosos de la participació en aquest sorteig tots els empleats de l’empresa organitzadora de l’esdeveniment, així com els seus familiars fins al primer grau.
– Les dades personals del guanyador seran tractats d’acord amb la Política de Privadesa i Protecció de Dades de l’empresa, conforme a la legalitat exigible en matèria de protecció de dades.