Crespo: “Fuset abandona i no actualitza el portal de transparència de Junta Central Fallera, ni tan sols amb l’actual directiva”

0
247

L’òrgan autònom JCF, està obligat a desenvolupar polítiques actives de transparència des d’abril de 2015 després de l’aprovació del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana que desenvolupa la legislació de Transparència per al propi Ajuntament i tot el seu Sector Públic Local.

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha denunciat “l’actitud negligent i opaca del govern del tripartit durant aquests tres anys i mig, en particular del seu regidor **Fuset, de no voler desenvolupar tot el relacionat amb la transparència i implantació d’eines per a fer més pública i oberta la gestió, contractacions, estats d’execució del pressupost, entre unes altres, la Junta Central Fallera”.

Crespo ha recordat que “aquest grup municipal ha presentat iniciatives reiterades, entre unes altres, mocions a les diferents Comissions i al Ple, així com preguntes en el Consell Rector de Junta Central Fallera i només hem rebut vetos i negatives a debatre sobre aquest tema, evidenciant la nul·la voluntat a aplicar una llei i un reglament d’obligat compliment, escudant-se en informes dels secretaris municipals que mai ens han estat facilitats”.

Crespo ha explicat que només amb un cop d’ull al Portal de Transparència de Junta Central Fallera, http://www.fallas.com/index.php/es/main-jcf-es/main-portal , es comprova que s’estan incomplint la pràctica totalitat dels punts de publicitat activa a la qual estan obligats a complir per Llei Estatal, Llei Autonòmica i Reglament Municipal, totes impulsades per governs del Partit Popular.

“Fàcilment es comprova com en l’esmentat ‘Portal de Transparència’ no està actualitzat o mai es va incloure, l’actual composició de la directiva, la informació sobre contractació, convenis i subvencions, així com la informació econòmica, financera i pressupostària, entre unes altres que no es troben o no s’actualitzen des de 2016. Ja en el Consell Rector de JCF, de data de 2 de novembre de 2017, vaig sol·licitar que s’actualitzés aquest portal conforme al que marca la Llei, contestant-me que ‘es realitzaria al més aviat possible’. Resulta obvio el compromís adquirit pel president de l’òrgan autònom una vegada més incompliment”, ha declarat Crespo. (s’adjunta llistat d’incompliments en el Portal de Transparència).

FINALITZA AVUI EL TERMINI DE TRES ANYS QUE LA LLEI DONAVA PER A la IMPLANTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA SENSE QUE S’HAGI INICIAT LA SEVA TRAMITACIÓ

El passat 1 d’agost el Grup Municipal del Partit Popular i Ciutadans presentem conjuntament un escrit per a obligar l’alcalde a sol·licitar un informe detallat a l’Assessoria Jurídica Municipal per a garantir la implantació de l’Administració Electrònica (PIAE) en els Organismes Autònoms, com la Junta Central Fallera, entitats del sector públic empresarial, Societats Mercantils i Fundacions, donada la reiterada negativa de **Fuset i de no donar contestació a les iniciatives que durant els dos últims anys hem presentat ambdues formacions.

Crespo ha manifestat amb preocupació que “d’acord amb el marcat per la Llei de Procediment Administratiu Comú d’1 d’octubre de 2015, el termini per a implantar l’administració electrònica en els Organismes Autònoms finalitza en el dia d’avui, sense que en aquests 3 anys s’hagi avançat un pas sobre aquest tema i amb el Sr. Fuset escudant-se en els serveis jurídics municipals de forma reiterada per a no complir el que la Llei marca de forma expressa en la seva Disposició Final setena. D’aquest incompliment es podria derivar la nul·litat dels actes administratius que no es realitzessin en format electrònic i digital podrien quedar invalidats davant un contenciós administratiu”.