Galiana es llava les mans davant l’informe demolidor del propi Ajuntament contra Fuset

0
681

El partit popular de valència adverteix de vulneracions de la legalitat en la contractació per 99.411 euros del pavelló de Cultura Festiva el passat Expojove 2019.

Després d’un informe de l’Interventor municipal adverteix de les irregularitats i assegura que “ Cultura festiva amb tracte el muntatge del seu pavelló per més de 99.411 euros “prescindint total i absolutament del procediment establit”

Els informes de la regidoria de Cultura Festiva, que ara dirigeix Carlos Galiana, assenyalen al seu antecessor Pere Fuset com a responsable d’aquesta contractació que incompleix la legalidadal fer-se sense concurs ni control ni fiscalització.

És significatiu que el propi tècnic del Servei de Cultura Festiva de l’Ajuntament, “col·locat” després d’un singular concurs de mèrits pel regidor Fuset, siga el que assenyale en el seu informe de justificació al propi Fuset com el responsable de l’encàrrec i la no contractació de l’esmentada prestació del servei.

Ballester ( PP ha denunciat que “el Govern de Ribó i PSOE que continua contractant sense fiscalització i obviant tots els procediments legals” i “pretenen aprovar-ho demà en el ple d’amagatons sense passar per la Comissió d’Hisenda”

Els populars reclamen a l’a el calde Ribó que depure responsabilitats ja que com reconeix l’Interventor el pagament d’aquesta factura “ no eximeix de l’exigència de les responsabilitats al fet que, si escau, pertocara”.

El Gurpo Municipal Popular ha advertit que l’Informe d’Intervenció General de l’Ajuntament de València ha advertit de les il·legalitats comeses pel Govern de Ribó i PSOE en la contractació del muntatge de Expojove del Nadal passat en un contracte de més de 99.000 euros sense fiscalització, sense concurs, sense partida pressupostària i vulnerant la llei. Aquesta factura de quasi 100.000 euros és el que va costar la producció i muntatge dels elements per a la tematització del pavelló de la Regidoria de Cultura Festiva en la Fira de Expojove 2019-2020. Els propis informes que aporta la Regidoria de Cultura Festiva, dirigida ara per Carlos Galiana, apunten al seu antecessor regidor apartat per la seua imputació, Pere Fuset, com a responsable d’aquestes contractacions que vulneren la legalitat.

Afirma en el seu informe que “l’encàrrec s’ha realitzat prescindint total i absolutament del procediment legalment establit (Articles 47.1.e) de la Llei 39/2015 i 37 i 116 i següents de la LCSP)”. A més afig l’informe de l’Interventor Municipal que “la despesa s’ha realitzat en un exercici tancat, sense crèdit pressupostari autoritzat i disposat en el moment de produir-se, amb omissió de la preceptiva fiscalització prèvia de la despesa i/o intervenció del reconeixement de l’obligació (arts. 183 i següents i 214 del TRLRHL, art. 7.1 RD 424/2017 i base 75a.4.1. d’Execució del Pressupost municipal)”.

L’Interventor conclou que “es tracta de despeses realitzades en exercici tancat no compresos en els supòsits previstos en l’article 176.2 del TRLRHL, i amb omissió de la funció interventora”

El regidor del Grup Municipal Popular, Santiago Ballester, ha denunciat que “pretenen aprovar el pagament d’aquesta factura demà en el ple d’amagatons sense passar per la Comissió d’Hisenda, qui afig que no és excusa un oblit d’una contractació de 99.000 euros sense concurs ni control de fiscalització quan es van fer altres contractacions a través de concursos públics”. Junt han ficat per al ple una altra desena més per valor de 610.692 euros contractades sense control ni fiscalització i amb advertiments d’Intervenció.

Ballester ha recordat “ja és una pràctica habitual d’aquest govern realitzar despeses incomplint tots els procediments legals. En aquest cas es tracta del muntatge de la Expojove, que és una fira que se celebra sempre les mateixes dates i que no hi ha excusa per a saltar-se tots els procediments. No entenem està falta de previsió municipal que és greu perquè es tracta d’una despesa de prop de 100.000 euros que es contracten sense control i incomplint tots els procediments”.

Ara, és Govern de Ribó a elevat al ple un acord per al pagament d’aquesta factura com a pagament extrajudicial, que se suma als més de 10 milions d’euros pagats per aquesta via en el que va d’any 2020. “És ja una practica més que habitual, l’any passat es van pagar 21,3 milions d’euros en factures sense control i en el primer trimestre ja portem pagades 10 milions d’euros, la meitat de les pagades l’any passat. Això demostra que el Govern de Ribó i PSOE segueixen sense rectificar i incomplint la legalitat vigent en les seues contractacions”, afirma Ballester.

L’interventor afirma que “l’aprovació de la present proposta, que es tramita com a via d’indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l’Administració com a conseqüència d’haver-se produït un enriquiment injust a favor seu o d’incomplir l’obligació al seu càrrec, no eximeix de l’exigència de les responsabilitats al fet que, si escau, pertocara”.