Es confirma que si es podia tenir abans la imatge de les falles

0
485
Font: Armando Romero

El propi govern rectifica i confirma. Si es podia presentar abans el Cartell de Falles

Hui, divendres 17 de juliol de 2020, han sigut publicades les bases per al concurs del cartell de Falles 2021. El regidor Carlos Galiana ha portat a aprovació de les bases sobre el concurs del cartell 2021, per un import total de 18.029,00 € (adaptacions incloses) mateixa quantitat que l’edició passada. Sent la novetat, en aquesta edició que podrà ser conegut el pròxim 15 d’octubre segons s’assenyala en les bases. Amb això, s’avancen més de quatre mesos a l’habitual en els últims 5 anys on el seu company Pere Fuset duia a terme aquest procés el mes de febrer, vespra de les Falles.

El nou dirigent de l’àrea de festes, d’aquesta manera, li dóna la raó al Partit Popular, que reivindicava en els últims anys que la imatge no estava presentat ni reproduït amb la suficient antelació per a promocionar i divulgar la festa de les Falles, no estant present en la majoria d’ocasions en una oportunitat com ho era, la Fira Internacional de Turisme (FITUR).

Segons l’històric de presentació oficial de cartells de Falles, amb els anteriors governs, aquest cartell es presentava a principis de novembre o finals d’octubre per a coneixement públic, amb la finalitat de prolongar la promoció de la imatge més important i internacional que representa la imatge de la Festa de les Falles, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Des de les Falles de 2016, primeres del tripartit en el govern s’ha presentat aquest cartell el 20, 27, 24, 21 i 20 de gener dels anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 respectivament.

Fué el mateix regidor Pere Fuset qui va retirar, en 2016 de les bases de convocatòria, la data de presentació oficial del cartell com es feia fins ara, coneixent des de l’inici del concurs la mateixa data per a la deliberació del jurat i presentació del cartell més internacional.

Però és irònic que el mateix regidor, el 20 de gener de 2016, en la presentació del cartell, declarara que “els cartells de Falles no han de guardar-se en un calaix, sinó que han de complir una funció molt important. Amb ells promocionem la nostra Festa a tot el món i més en un any en què estem esperant la decisió de la UNESCO”. Com es pot comprovar, sempre els ha presentats a la fi de gener.

També és interessant recordar la sensible disminució d’artistes, dissenyadors, dibuixants, estudiants i equips que es presenten a la més popular de les convocatòries de cartells municipals en els últims cinc anys, i resulta molt gràfica la comparativa, com per exemple, que els presentats per a les Falles de 2014 van ser 78 projectes i per a 2015 de 69, la nova fórmula imposada pel regidor Fuset i ara confirmada pel regidor Galiana va aconseguir atraure 37 projectes per a les Falles de 2016, 24 en 2017, 28 en 2018, 46 en 2019 i per a la passada edició de les Falles de 2020 van ser 34 els projectes presentats, és molt considerable la disminució a la meitat de la participació en un concurs que era percebut com el més atractiu dels existents.

En aquest cas, enguany s’autoritzarà una despesa total pluriennal de 18.029,00 euros (21% IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària MF580 33800 22799 “Altres treballs realitzats per empreses i professionals”, per a la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021 i les seues adaptacions, amb el detall següent:

– Exercici pressupostari 2020: 5.445,00 (21% IVA inclòs)

– Exercici pressupostari 2021: 12.584,00 (21% IVA inclòs)

BASES per a empreses i professionals per a la realització de la imatge gràfica de les Falles 2021:

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (**ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (**APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (**COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació creativa per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021 i les seues adaptacions.

Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà la imatge gràfica de les Falles de València de 2021, i l’adaptació d’aquesta a diferents elements.

2. Requisits dels participants

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, estudi de disseny o d’il·lustració, agència de publicitat o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents. No podran participar les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 71 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

3. Forma de presentació de les candidatures

Les persones i empreses interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar una documentació que incloga:

– Dossier de treballs. Aquest document ha d’arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’aquest encàrrec.

– Currículum personal o acreditació professional semblant de l’empresa.

La documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i s’ha d’enviar a l’adreça electrònica secfiestas@valencia.es, indicant en l’assumpte del missatge “Crida a projecte imatge Falles 2021”.

La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant un justificant de recepció.

4. Composició del comitè de selecció

El comitè de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència: El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.

Vocals: Tres professionals del disseny gràfic, la il·lustració i la comunicació publicitària, proposats per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana, el guanyador de la convocatòria oberta de l’any anterior i una persona en representació de la Junta Central Fallera.

Secretaria: Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l’Administració Municipal o personal funcionari en qui delegue.

5. Constitució i actuació del comitè de selecció. Criteris d’avaluació i resolució

Una volta constituït el comitè, s’alçarà una acta de les seues decisions. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per a verificar el compliment efectiu de les condicions establides en aquestes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, resoldrà la convocatòria, per a això avaluarà tant la qualitat gràfica dels dossiers de treballs dels participants com el seu currículum. Entre totes les candidatures el comitè seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els criteris següents:

– Experiència en projectes semblants (fins a un màxim de 20 punts).

– Qualitat en treballs desenvolupats (fins a un màxim de 40 punts).

– Originalitat i creativitat en els resultats (fins a un màxim de 40 punts).

Una vegada resolta la convocatòria, es detallarà al professional o professionals seleccionats en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a la imatge gràfica, així com les dates de lliurament i forma de pagament. La resolució del comitè de selecció es farà pública en les pàgines web de l’Ajuntament de València i de la Junta Central Fallera.

El professional o empresa seleccionat pel jurat resultarà adjudicatari del contracte d’acord amb les normes que s’apliquen per a la contractació pública.

El comitè de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú.

6. Procés i fases de la convocatòria

Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicaran en el Tauler d’edictes Electrònic i en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera i dels col·lectius representants dels professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació publicitària: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, Associació Professional d’Il·lustradors de València i Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.

El termini per a l’enviament de candidatures serà de set dies naturals a partir de la publicació d’aquestes bases en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de València.

– Publicació de les bases: 20 de juliol de 2020.

– Inici del període de recepció de candidatures: 21 de juliol de 2020.

– Termini límit per a l’enviament de candidatures: 27 de juliol de 2020, a les 13.00 h.

– Reunió del comitè de selecció: 29 de juliol de 2020.

– Reunió amb la persona o empresa seleccionada per a l’establiment de les condicions generals: en el termini d’una setmana des de la reunió del comitè de selecció.

– Presentació de projecte: 15 d’octubre de 2020.

7. Contractació

La regidoria de Cultura Festiva, a través del procediment de contracte menor, adjudicarà la realització de la creativitat de la imatge gràfica de les Falles de València del 2021 i l’adaptació d’aquesta a cartells (en formats 50 x 70 cm, 35 x50 cm, A3 i online per a xarxes socials), cartells per a mobiliari urbà (estàndard, columna i sènior) i capçaleres de xarxes socials per un import de 5.445,00 euros (IVA inclòs).

La resta d’aplicacions o adaptacions de la imatge gràfica que haja de desenvolupar necessàriament l’empresa o el professional seleccionat tindran un import màxim de 12.584,00 euros (21% IVA inclòs).

El preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a aquest tipus de serveis.

Qualsevol variació o correcció del disseny inicial estarà subjecta a un acord previ entre les dues parts. A més, l’ús del disseny per a una finalitat diferent de l’especificada en aquesta convocatòria haurà de tenir el consentiment.