A la recerca de la imatge de les Falles 2019

0
848

Per quart any consecutiu l’Ajuntament ha acordat les bases amb professionals del sector

La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València ha llançat una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector per a realitzar la imatge gràfica de les Falles de 2019. Un any més este procediment compta amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD).

El regidor de Cultura Festiva del consistori, Pere Fuset, ha destacat la consolidació d’esta «aposta per la professionalització en l’elaboració de la imatge amb què les Falles es presenten a tota la nostra ciutadania i al món sencer», en optar per una crida oberta al sector per quart any consecutiu. El pressupost tornarà a ser de 4.500 euros més IVA, una xifra a què ja es va arribar l’any passat en la convocatòria per a les Falles d’enguany i que suposava un increment del 12,5 per cent respecte al procediment obert en 2016 i d’un 50 per cent respecte al primer, el de la convocatòria d’ara fa tres anys.

Fuset ha posat en valor «el treball rigorós i professional que fan les associacions de professionals del disseny i la il·lustració», que, a més, tornaran a ser protagonistes no sols en les bases de la crida oberta sinó també en l’elecció del professional o l’empresa que acabarà dissenyant la imatge de les Falles de l’any que ve. Tres persones a proposta de l’ADCV, l’APIV i COMUNITAD formaran part del comité de selecció, a l’igual que Yinsen Studio, responsables de la imatge gràfica de les Falles d’enguany. Valoraran l’experiència dels diversos candidats i candidates en projectes semblants, la qualitat en treballs desenvolupats prèviament i l’originalitat i la creativitat en els resultats.

Fuset ha recordat que l’aposta per la professionalització de la imatge gràfica de festes com les Falles o la Gran Fira de València ja s’ha traduït en diversos premis en cartells com els fets per Ibán Ramón per a les Falles o els de Yinsen Studio per a la Gran Fira de València. El termini per a l’enviament de candidatures s’obrirà demà dijous, dia 15, i conclourà el pròxim 22 de novembre a les 14 hores.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2019.

Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà la imatge gràfica de les Falles de València de 2019, i l’adaptació d’esta a diferents elements (cartell litografia, cartell pòster, cartells mobiliari urbà, programes d’activitats, xarxes socials i pancartes).

La Regidoria de Cultura Festiva està interessada a contractar els servicis de qui elabore la imatge gràfica mitjançant el corresponent contracte menor. El pressupost per al desenvolupament d’este encàrrec és de 4.500 euros més IVA.

No obstant això, si fóra necessari complementar l’objecte del contracte amb prestacions accessòries que hagueren de desenvolupar-se necessàriament per l’empresa o el professional seleccionat, el preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a este tipus de servicis.

2. Requisits dels participants

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional o estudi de disseny o d’il·lustració o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.

No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 60 i concordants del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3. Forma de presentació de les candidatures

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar una documentació que incloga:

– Dossier o book de treballs. Este document ha d’arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.

– Currículum personal o acreditació professional semblant de la empresa.

La documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i s’ha d’enviar a l’adreça electrònica , indicant en l’assumpte del missatge “Crida a projecte imatge Falles 2019”. La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant un justificant de recepció.

4. Composició del comité de selecció

El comité de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència:

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.

Vocals:

Tres professionals del disseny gràfic i la il·lustració proposats per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació Professional d’Il·lustradors de València i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.

El guanyador de la convocatòria oberta de l’any anterior. Una persona en representació de la Junta Central Fallera.

Secretària:

Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l’Administració Municipal o funcionari en qui delegue.

5. Constitució i actuació del comité de selecció. Criteris d’avaluació.Resolució

Una volta constituït el comité, s’alçarà una acta de les seues decisions. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per verificar el compliment efectiu de les condicions establides en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, resoldrà la convocatòria, per a la qual cosa avaluarà tant la qualitat gràfica dels dossiers de treballs dels participants com el seu currículum.

Entre totes les candidatures el comité seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els criteris següents:

– Experiència en projectes semblants

– Qualitat en treballs desenvolupats

– Originalitat i creativitat en els resultats

Una vegada resolta la convocatòria, el comité de selecció detallarà al professional o professionals seleccionats en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a la imatge gràfica, així com les dates d’entrega i forma de pagament.

La resolució del comité de selecció es farà pública en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera, de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la notificació personal a qui resulte guanyador del concurs.

El comité de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú.

Si l’execució tècnica de la imatge gràfica requerix alguna modificació per a una millor impressió, l’Ajuntament de València podrà imposar esta variació, després de la consulta prèvia amb l’autora o l’autor.

6. Procés de convocatòria

Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicaran en el Tauler d’Edictes Electrònic i en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera i dels col·lectius representants dels professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació publicitària: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, Associació Professional d’Il·lustradors de València i Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.

El termini per a l’enviament de candidatures començarà el 15 de novembre de 2018 i conclourà el 22 de novembre de 2018, a les 14 hores.