Crespo denúncia que Fuset convoca un concurs de personal a mesura

0
275

“És la primera vegada que es convoca un concurs de mèrits amb personal d’altres administracions”

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha realitzat declaracions després de comprovar com “amb una absoluta opacitat i urgència” s’està gestionant un tema de vital importància per al funcionariat de l’Ajuntament de València com és la convocatòria d’un concurs de dues places de Cap de Secció en el Servei de Cultura Festiva.

Les bases específiques del concurs es van portar a aprovació en la Junta de Govern Local Extraordinària del 30 de juny -una vegada més s’utilitza aquesta fórmula-, “i sorprenentment publicades amb una rapidesa inaudita en el BOP del 7 de juliol, a partir de la data del qual transcorren els quinze dies de termini per a presentar les sol·licituds dels interessats.”

Félix Crespo ha recordat que “aquestes dues places han sigut ocupades des del 2015 per personal funcionari d’altres administracions en lloc de personal funcionari de l’Ajuntament de València, sent creades ex profeso amb les prèvies modificacions i després de sol·licitar-ho Fuset”.

Les recentment creades adscripcions temporals en Comissió de Serveis a les places de Caps de Secció (Secció de Patrimoni Festiu i Secció de Museus), van ser ocupades en 2015 per un funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana amb la categoria de Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística (posat nº 1479) i un Professor Titular de la Universitat de València (posat nº 8729), respectivament.

La comissió de serveis és una forma temporal de provisió de llocs de treball, regulada en l’article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que estableix per als llocs de treball a proveir pel sistema de concursos de mèrits, com és el cas d’ambdues places, un període màxim de dos anys, sent competència de la Junta de Govern Local l’adopció del corresponent acord aprovatori.

L’edil popular ha assenyalat que “és curiós que s’adduïra en ambdues contractacions de 2015, i així es reflecteix en l’acord d’adscripció en comissió de serveis, que s’ha ‘Tenint en compte les raons d’urgència i la impossibilitat de la seua inmediata provisió definitiva mitjançant la adscripció de funcionari de carrera d’esta Corporació’, Des d’aquests fets ja han transcorregut dos anys, temps més que suficient per a haver convocat un concurs de mèrits dins del funcionariat de l’Ajuntament de València”.

Transcorregut el primer any, ja es va sol·licitar al Servei de Personal al maig i juliol de 2016, per mitjà d’un Decret del regidor Fuset, sengles pròrrogues per un altre any més de durada, esgotant d’aquesta forma els dos anys regulats com a període màxim per a l’adscripció en comissió de serveis. Davant la finalització de la vigència d’ambdues pròrrogues en pròximes dates, assenyala Crespo que “És significatiu que en vespres de la finalització de les esmentades pròrrogues es convoque el concurs de mèrits obert a personal d’altres administracions com és aquest cas en particular, tot açò amb extrema urgència, per a la provisió definitiva de les dues places de Caps de Secció en el Servei de Cultura Festiva”.

BASES ESPECÍFIQUES CONCURS DE MÈRITS

En l’acord de l’aprovació de les bases específiques del concurs de mèrits s’indica (extractes):

…/…
PRIMER. ‘…s’aproven les bases específiques per a proveir en propietat un lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) amb categoria de tècnic/a mitjà/na promoció lingüística, referència núm. 1479, i un lloc de treball de cap de secció (TD) amb categoria de técnic/a d’administració especial-1, referència núm. 8729…’.

TERCER. ‘…els llocs de treball objecte d’esta convocatòria estan classificats per a ser proveïts per mitjà de concurs de mèrits obert a personal funcionari de carrera, de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals…’.

En les pròpies bases s’indica:

…/…
3. CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE TREBALL
Els llocs de treball que cal proveir es troben inclosos en la relació de llocs de treball amb les característiques següents:

Ref. 1479: cap de secció mitjana (TD) en la Secció de Patrimoni Festiu del Servici de Cultura Festiva:

– Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, categoria de tècnic/a mitjà/ana de promoció lingüística, que pertany al subgrup de classificació professional A2.
…/…
Ref. 8729: cap de secció (TD) en la Secció de Museus de Cultura Festiva del Servici de Cultura Festiva:

– Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior, categoria de tècnic/a d’administració especial 1, que pertany al subgrup de classificació professional A1.

4. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS

Per al lloc de cap de secció mitjana (TD), ref. 1479:

a) Ser personal funcionari de carrera de qualsevol administració pública, amb la categoría de tècnic/a mitjà/ana de promoció lingüística, amb títol de diplomatura universitària, i del subgrup de classificació professional A2.

b) Trobar-se en qualsevol situació administrativa, excepte en situació de suspensió ferma, mentre dure la suspensió, o d’excedència voluntària per interés particular, sense haver transcorregut el termini legal obligatori de permanència de dos anys.

Estan obligats/ades a participar en la provisió definitiva almenys del lloc de treball que ocupe el personal funcionari que es trobe exercint un lloc en adscripció provisional. Si no hi concorren, quedaran en excedència voluntària per interés particular.

Per al lloc de cap de secció (TD), ref. 8729:

a) Ser personal funcionari de carrera de qualsevol administració pública, amb la categoría de tècnic/a d’administració especial 1, amb titulació superior universitària, i del subgrup de classificació professional A1.

b) Trobar-se en qualsevol situació administrativa, excepte en situació de suspensió ferma, mentre dure la suspensió, o d’excedència voluntària per interés particular, sense haver transcorregut el termini legal obligatori de permanència de dos anys.

Estan obligats/ades a participar en la provisió definitiva almenys del lloc de treball que ocupe el personal funcionari que es trobe exercint un lloc en adscripció provisional. Si no hi concorren, quedaran en excedència voluntària per interés particular.

6. BAREM DE MÈRITS
…/…
A) ANTIGUITAT I PERTINENÇA AL COS
Fins a un màxim de 30 punts

1) Antiguitat en l’Administració: fins a 15 punts; 0,10 punts per mes.
A este efecte, també es computaran els servicis reconeguts a l’empara de les disposicions de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement dels servicis previs en l’Administració pública.

2) Temps en la categoria del lloc convocat: fins a 15 punts; 0,10 punts per mes.

B) GRAU PERSONAL I NIVELL COMPETENCIAL RECONEGUT
Fins a un màxim de 10 punts.

GDP I: 2 punts
GDP II: 4 punts
GDP III: 6 punts
GDP IV: 8 punts

Nivell competencial (en nivells lloc):
Inferior al lloc: 1 punt
Igual o superior al lloc: 2 punts

De conformitat amb la disposició transitòria única de les bases generals comunes aprovades per la Junta de Govern Local en sessions celebrades amb data 9 i 16 de juny de 2017, este apartat B aplicable als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball a l’Ajuntament de València s’aplicarà a les convocatòries de concurs que es realitzen a partir de l’1 de juliol de 2017.

E) ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS: MEMÒRIA I ENTREVISTA
Fins a un màxim de 35 punts:

– Per memòria: fins a 17,5 punts.
– Per entrevista: fins a 17,5 punts.

Es valorarà el resultat d’una entrevista, la qual versarà sobre el contingut d’una memoria prèviament presentada, en el termini que s’assenyale en la convocatòria, en la qual l’aspirant haurà exposat un pla per a exercir les funcions del lloc objecte del concurs i les seues posibles iniciatives respecte d’això, així com qualsevol altre aspecte que estime que haja de ser tingut en consideració.

En este apartat es contrastarà l’adequació del perfil professional i aptituds del o de la concursant i les seues possibles iniciatives per al millor exercici de les funcions del lloc convocat.

La puntuació màxima possible que es pot obtindre per tots els apartats serà de 100 punts.

…/…

Crespo ha explicat que “revisades les bases es comprova fàcilment que en el cas de presentar-se les actuals persones que ocupen les places que es concursen, partirien amb bastants punts a favor ja que curiosament la baremació en diversos apartats és altíssima per l’experiència acumulada en aqueix lloc. Cal recordar que aquests dos llocs, així com les seues responsabilitats i competències no existien amb anterioritat, portant solament dos anys des de la seua creació. De la mateixa manera no entenem que per al lloc de Cap de Secció de Patrimoni Festiu i la seua missió i tasques definides en les bases, siga un requisit ser tècnic mitjà de promoció lingüística, ja que en cap tasca referenciada es reflecteix aquesta necessitat”.

Félix Crespo per a finalitzar ha exigit, una vegada més, a Fuset que “aclarisca tots els termes d’aquesta convocatòria i llance, si pugues, llum sobre un procés opac, amb mínima publicitat i promogut amb molta urgència. Així mateix, ha d’explicar als funcionaris del propi Ajuntament de València que no confia en les seues capacitats, com a evidència el modificar i obrir l’accés a les places a altres funcionaris externs, en les comissions de servei i ara en el concurs. Són ja massa casualitats en aquests dos anys de fosca i fatídica gestió que com ell reconeix està marcada pel full de ruta polític de Compromís. Anem a estar expectants davant les maniobres opaques de Fuset i comprovarem el nombre de persones presentades i els seleccionats finalment”.