Crespo: “Fuset retalla en 350.000 € les ajudes econòmiques a les comissions falleres en tres anys”

0
251

Deixa sense dotació pressupostària, 100.000 €, la històrica partida d’adequació, condicionament, reforma i insonorització de casals fallers.

“Per a 2018, novament, ni hi ha pressupost ni convocatòria pública. Sol·licitarem que per al pressupost municipal de 2019 de Festes es torne a recuperar la tradicional partida de 100.000 €, que va nàixer en 1997”.

“L’any passat Fuset va destinar només 50.000 € a un ‘Programa Pilot d’Insonorització’ que va aconseguir gens més que a 8 comissions, quedant fóra 2 comissions per la insuficiència de crèdit. Mentre els altres 50.000 € van ser destinats a la formalització de contractes menors de Expojove, Nadal i Cavalcada de Reyes”.

Impedeix que les comissions falleres puguen accedir a aquestes ajudes econòmiques municipals, però en canvi el govern del tripartit destina diners a la tristament famosa ‘enquesta fallera’ i a l’informe ‘Anàlisi dels Falles de la Ciutat de València dónes d’una perspectiva de **Gènere’, que tots dos ascendeixen a 34.545,50 €”.

SENSE DOTAR PARTIDA ECONÒMICA NI PUBLICAR CONVOCATÒRIA D’INSONORITZACIÓ DE CASALS 2018

El regidor del grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha recordat que per al pressupost de 2018, Fuset va eliminar la partida tradicional de 100.000 €, que permetia que les comissions i associacions festives pogueren adquirir, reformar i insonoritzar els casals des de 1997.

I la desídia durant els anys 2015 i 2016 va impossibilitar les ajudes a les comissions, ja que el pressupost es va donar de baixa i es va destinar a contractes menors. En 2017, de l’esmentada partida, es va destinar la meitat a contractes menors i 50.000 € al projecte pilot, únicament per a insonorització, destinant 6.250€ a cada comissió que resultava insuficient per a la quantia que suposa un projecte d’insonorització d’un casal faller. “Fuset amaga aquesta dada a a el col·lectiu faller, però la realitat és que des de 2015 a 2018, ha impedit que les comissions falleres pogueren aspirar a ajudes econòmiques municipals per un import de 350.000 €. Però en canvi si destina diners a la tristament famosa ‘enquesta fallera’ i a l’informe ‘Anàlisi dels Falles de la Ciutat de València dónes d’una perspectiva de **Gènere’, que tots dos ascendeixen a 34.545,50 €, quantitat amb la qual es podria haver ajudat a 5 comissions falleres, dins del programa pilot d’insonorització de **Fuset”, ha afegit Crespo.

“A més de l’ajuda insuficient concedida per comissió, també es va provocar que diverses comissions quedaren fóra de la convocatòria per insuficiència de crèdit de la partida. I a data d’avui, no existeix crèdit pressupostari singularitzat per a aquestes ajudes en 2018 i es desconeix si va a existir una nova convocatòria a hores d’ara que si escau, necessitarà una modificació pressupostaria, en un altre exemple d’indefinició de criteri de la regidoria i absència d’informació a les comissions falleres”, ha explicat Crespo.

COACCIONS I INTERVENCIONISME EN LES COMISSIONS

Crespo a més ha volgut recordar que en la convocatòria pilot de l’any passat es va evidenciar “l’intervencionisme de Fuset quan va coaccionar a les comissions falleres en les bases de la convocatòria de subvencions de concurrència competitiva, quan va supeditar la seua concessió a l’obligació de no instal·lar carpa durant els tres anys següents a la concessió de les ajudes per insonorització, la qual cosa va provocar que moltes comissions no optaren a aquesta ajuda. És un tret que defineix l’empremta del regidor **Fuset, l’imposar les bases en qualsevol convocatòria sense el previ consens de les mateixes, menyspreant la realitat i les vertaderes necessitats de les comissions, vetant l’accés a les ajudes de comissions falleres, creant greuges comparatius sense precedents”.

PER A FUSET, QUEDA DEMOSTRAT QUE LA CONVIVÈNCIA ÉS A CONVENIÈNCIA

L’any passat, Fuset anunciava a so de bombo i platerets el ‘Programa Pilot d’insonorització’, i manifestava ‘que aquestes subvencions redunden en una millora de la convivència amb la resta de la ciutadania. Cultura Festiva concedeix les primeres ajudes del programa pilot d’insonorització de casals per a afavorir la convivència tot l’any’, “per a **Fuset el concepte convivència **vira segons els seus interessos personals i els contractes menors que tinga pendents de signar i acaba amb la publicació d’un titular”, ha matisat Crespo.

Per a finalitzar, Crespo ha anunciat que sol·licitaran que “per al pressupost de 2019, es torne a recuperar la històrica partida d’adequació, condicionament, reforma i insonorització de casals fallers., fins i tot ampliant la quantia i els conceptes, ja que en molts d’ells ha canviat la situació, l’estat del local, el cens, etc. I que es convoquen unes bases en sintonia amb la realitat i necessitats de les comissions. Les Comissions falleres no van haver de perdre mai aqueixes ajudes que rebien des de 1997, i que va ajudar que més d’un centenar de comissions gaudisquen avui d’uns locals condicionats i insonoritzats per a desenvolupar les activitats tot l’any i per a una convivència cívica i real amb l’entorn”