En exclusiva el Pressupost Municipal 2021 de festes

0
488

Ho avança Viu Les Falles. Quan s’anuncia a so de bombo i platerets “els Pressupostos Municipals per a 2021 més alts de la història i expansius”, el govern segueix sense creure’s les festes i tradicions i als col·lectius d’aquesta ciutat, i retalla un 5% el pressupost de les Festes i un 10% el de Junta Central Fallera.

Ni en la presentació ni en la nota posterior l’alcalde ha esmentat si més no les festes, sent un dels motors econòmics fonamentals a la ciutat i peça imprescindible per a aconseguir la recuperació de l’economia a la ciutat i de totes les empreses, autònoms i famílies que depenen d’elles.

Els comptes de les festes representen el 0,90% del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de València per a 2021, no són els pressupostos per a la ‘Recuperació i la Reconstrucció de la Ciutat de València’, en el que afecta a les festes i tot el que depèn i està relacionat amb elles. Uns pressupostos que augmenten 17 milions d’euros respecte al 2020, expansius com s’han definit, resulta que retalla pressupost a uns dels col·lectius més afectats directament per la pandèmia.

Segons la documentació facilitada a aquest mitjà, per l’equip de govern, l’eina més important per al tercer Ajuntament d’Espanya, com són els pressupostos que hauran de regir els comptes de l’any 2021, i en particular les festes de la ciutat,  va començar la tramitació divendres passat amb la seua aprovació en la Junta de Govern Local, el següent pas és el vistiplau en la comissió d’Hisenda que se celebrarà avui dilluns 16 de novembre, per a aprovar-se inicialment en un Ple de Pressupostos que es convocarà per a aquest mes de novembre i definitivament en el Ple de Desembre. 

SI AUGMENTA LA DESPESA EN PERSONAL

Més personal per a gestionar menys despesa. La despesa en personal en Cultura Festiva puja entre 2015 i 2021, en 546.302,49 €, arribant a l’import per a 2021 d’1.738.581,31 €, un augment del 46% des de 2015. Amb una plantilla de 37 funcionaris per a 2021, 2 més que en 2020 i 4 més que en 2015.

DE LES 22 PARTIDES ECONÒMIQUES ES RETALLEN 21

Les partides econòmiques que conformen el pressupost de Cultura Festiva són 23, una de nova creació, però de les 22 existents en 2020, es retallen 21 partides pressupostàries en diferents tants per cent (un 40, 28, 26, 25, 20, 14, 10 són algunes de les reduccions en %).

L’única partida que augmenta el seu import, un 7%, passant a 439.080 € és la de ‘SUBVENCIONS NOMINATIVES’, subvencions donades a criteri del responsable de la regidoria sense mediar pública concurrència. Entre algunes partides, que pateixen retallades, la de ‘ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES’, baixa en 94.794 €, les relacionades amb els contractes menors, només baixen un 5%.

2020, ANY DE POCA DESPESA, TAMBÈ HA REBUT DINERS EXTRA

Malgrat haver sigut un any, que per motius obvis, s’ha contret poca despesa en la regidoria amb la suspensió de molts actes i festivitats. Independentment dels 2.757.635,55 € extra que es va destinar a la subvenció de les falles de 2020, la regidoria ha rebut diverses aportacions de diners per un import total de 324.000 €.

I malgrat aquesta previsió i les circumstàncies econòmiques, per a 2021 s’han pressupostat 400.000 € menys que el pressupost inicial de 2020, la qual cosa fa preveure que ja es parteix de 800.000 € menys del que és la despesa real, a més de ser un pressupost que no permetrà ser ambiciós i poder ajudar els col·lectius i a la festa en general per a enfrontar la recuperació amb esperança i decisió.

JUNTA CENTRAL FALLERA

Com ja informem la setmana passada, el pressupost de l’Òrgan Autònom es retallava en un 10% per a 2021, i es confirma en els pressupostos presentats, que l’Ajuntament transferirà a JCF, 111.000 € menys que en aquest 2020.

6 ANYS SENSE LA HISTÒRICA PARTIDA D’AJUDES A CASALS FALLERS I LOCALS PER A ENTITATS FESTIVES

Sembla que els casals fallers estan d’enhorabona, i la partida que es va crear en 1997 en els pressupostos, per l’anterior govern, una partida econòmica l’objectiu de la qual era oferir a les comissions i associacions festives una ajuda que els permetera adquirir, reformar, adequar i insonoritzar els casals i locals i que va permetre la compra de més de cent locals.

La partida pressupostària estava dotada amb 100.000 €, i fins al 2015 mai es va donar de baixa, dedicant aqueix import anualment des de llavors a la formalització de contractes menors varis. En aquests últims sis anys, les comissions falleres van deixar de percebre per aquest concepte 518.242,13 €, tan sols en 2017 i 2018 es van crear unes bases de ‘projecte pilot’ per a insonoritzar casals, però amb la condició de no instal·lar carpes en Falles durant els tres anys següents, es va destinar en 2017, 47.378,10 € (6.250 € per falla, 8 comissions) i en 2018, 34.379,77 € (6.250 € per falla, 6 comissions), la resta d’anys la partida de 100.000 es va donar de baixa.

Segons ha pogut comprovar aquest mitjà, es recupera la partida de 100.000 € sota l’històric concepte “SUBVENCION COMIS. FALLERES CASALS”, l’única partida de les 22 relacionada directament amb la inversió, dins del pressupost de Cultura Festiva de l’Ajuntament.

CASA MUSEU DE LES ROQUES, MÉS DE DOS ANYS TANCADA

Aquest edifici joia del patrimoni valencià que custodia les Roques i les Águilas entre altres imatges històriques que participen en la Festivitat i processó del Corpus Christi, que data del segle XV, i que ha patit diverses reformes i restauracions al llarg de la seua història, sent l’última, inclosa la seua ampliació, en 2006.

A causa de l’actual estat en el qual es troba, la Casa de les Roques roman tancada al públic des de novembre de 2018. Aquest mitjà ha pogut conèixer que al novembre de 2019 l’Ajuntament va encarregar, a través d’un contracte menor per un import de 12.397,92 €, la redacció del projecte “REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA SALA DE LES ROQUES DEL MUSEU DEL CORPUS”.

El 9 de gener d’enguany, se sol·licita a la Comissió Tècnica de Patrimoni que informe sobre la intervenció de rehabilitació que es pretén efectuar sobre l’edifici en tenir un nivell de protecció 2 i s’adjunta l’informe de 16 folis contractat. El 16 de gener la Comissió dictamina favorablement la intervenció.

Hem pogut comprovar en els pressupostos municipals que s’han presentat, que per a 2021 s’han pressupostat 130.000 €, d’un total de 400.000 € (en diversos anys) que sembla que costarà la rehabilitació, segons consta en aquests. Aquesta partida no es troba en Cultura Festiva, sinó en el Servei d’Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics i haurà de convocar-se un concurs públic pluriennal, mancada saber quants anys més romandrà la Casa de les Roques tancada.