Comunicat d’expresidents i exsecretaris de JCF sobre les normes de protocol

0
586

Els ExPresidents de Junta Central Fallera, Enrique Real Martínez (1979-1991), Santiago Cerviño Guimerà (1993-1995), Alfonso Grau Alonso (1995-2003), Félix Crespo Hellín (2003-2011) i Francisco Lledó Aucejo (2011-2015) i els ExSecretaris Generals de Junta Central Fallera, Pere Maroto Borrec (1980-1986), Donis Martín Albizúa (1995-2003), Vicente Fayos Benedito (2003-2012) i José Luis Vaello Mira (2012-2015), fan públic el següent comunicat -el qual queda obert que puga ser subscrit per tota aquella persona que haja ostentat o ostente la condició de Vicepresident, Delegat, Secretari, Vocal o qualsevol altra relaciço que li vincule amb Junta Central Fallera (JCF)-, davant de la polèmica sorgida pel document de Normes de Protocol que se’ls ha fet firmar a les Falleres Majors de València i Corts d’Honor 2017, i a les afirmacions que s’han abocat sobre suposades actuacions en la gestió del protocol i vestimenta respecte a les Falleres Majors i Corts d’Honor durant anys anteriors. A este respecte, passem a expressar els punts següents i afirmacions:

Primer.- Davant de la constant i reiterada al·lusió a l’existència d’una possible normativa vigent que regulara la vestimenta de les Falleres Majors i Corts d’Honor de València, hem d’asseverar amb tota rotunditat que dita afirmació és FALSA en tots els seus extrems. Mai ha existit cap document aprovat per Junta Central Fallera -ni per cap altre organisme de la festa-, ni normes imposades en cap sentit d’obligació que regulara la roba a vestir o la prohibició d’usar determinades peces.

Segon.- La funció de Junta Central Fallera a través de la seua Delegació de Protocol sempre ha sigut la de cuidar la imatge de les Falleres Majors i Corts d’Honor de València, assessorant-les en el tipus d’actes a què acudirien o exercirien les seues funcions, a través de consells i recomanacions. De les mateixes se’ls feia coneixedores a l’inici del desempenño del seu càrrec i en presència dels seus pares o tutors com a persones de principal suport per a atendre les obligacions del càrrec i així es mantenia la comunicació directa al llarg posteriorment de tot l’exercici per a qualsevol consulta que ens feren.

Tercer.- Mai ha existit un sistema de limitació o de prohibició de la llibertat fonamental que assistix a qualsevol persona de projectar la seua pròpia imatge com sempre ha considerat oportuna de forma lliure i sense controls previs, i menys a un grup de 26 falleres -majors i infantils-, que cada any han representat la festa fallera com FMV i CCHH de València després d’haver passat per jurats i proves que les han avalat àmpliament per al exercici de la seua funció. I sempre ho han fet amb una imatge digna, apropiada i d’acord amb el seu càrrec i sobretot, pel seu propi criteri a l’hora de projectar eixa imatge i de la que sempre han cuidat fins al seu últim detall sense necessitat de passar per cap control o fiscalització prèvia per a autoritzar la seua indumentària o qualsevol altre aspecte personal.

Quart.- Ens pareix absolutament REPROTXABLE i MENYSPREABLE, l’argumentar que eixes normes estaven escrites i aplicant-se fa més de 20 anys per a tractar de tapar o cobrir la nefasta decisió de qui en última instància és el responsable d’haver portat a la pràctica un document escrit amb l’evident i clara intenció d’aplicar-ho en el present exercici 2017. Esta decisió de l’actual President de Junta Central Fallera ha sigut adoptada de forma exclusiva i clara per a aplicar unes disposicions que li ha portat inclús a exigir la seua firma -a les candidates primer, i a les FMV i CCHH una vegada triades-, com a signe evident i inequívoc de la seua voluntat de fer-les complir a totes i cada una d’elles. A ningú que tinga o mantinga una disconformitat amb eixes normes, se li ocorre a continuació fer-les firmar de forma obligatòria a xiquetes i jóvens sense alternativa possible, i amb l’agreujant d’advertir-los de possibles sancions pel seu incompliment i de ni tan sols fer-los entrega d’una còpia del mencionat document en el moment de la firma. El fet de la firma és ja de per si, l’expressió manifesta i inequívoca de que s’empara amb esta acció el seu contingut i aplicació. Fins a 2015, i d’acord amb els nostres anys de gestió, MAI s’ha posat a la firma cap document que obligara a FMV o CCHH a complir normes obligacionales en l’àmbit de la seua més estricta llibertat personal i pròpia imatge.

Quint.- Junta Central Fallera sempre ha desenrotllat una labor d’assessorament, consell o suggeriment en totes aquelles funcions que han exercit senyoretes i xiquetes que han ostentat estos càrrecs, a fi a salvaguardar la seua imatge, la seua projecció com a representants de la festa i sempre davall l’únic interés seguit per Presidents, Vicepresidents, Secretaris Generals, Delegats i Vocals de JCF -tots ells exercint d’una manera o d’una altra la funció d’acompanyant de les FMV i CCHH-, d’aconseguir una imatge amb la projecció més positiva possible i que redundara en el benefici d’elles i de la representació que han ostentat en el col•lectiu faller. Esta labor s’ha realitzat per tots els components de JCF de forma altruista i amb dedicació absoluta i el treball dels quals sempre ha sigut el de resoldre’ls problemes o dubtes en qualsevol situació, acte o representació que dugueren a terme del col•lectiu faller.

Sext.- L’afirmació realitzada hui pel President actual de Junta Central Fallera en mitjans de comunicació que les FMV i CCHH parlen on abans només desfilaban”, és una apreciació que demostra el desconeixement i la poca consideració cap estes dones que han exercit el càrrec, per quant sempre s’han expressat amb absoluta espontaneïtat en qualsevol lloc o acte on se’ls ha requerit la seua intervenció, fent arribar a més a JCF quantes opinions, suggeriments o criteris han tingut a bé fer-nos saber sobre qualsevol tema. Persones que cada any aborden i exercixen un paper estel•lar en actes com la Crida, amb la dificultat de ser un acte multitudinari d’una emoció difícil de sustentar, difícilment se’ls pot titlar de persones que “se limitaven a desfilar”. Realitzar esta afirmació és no valorar en la seua justa mesura la importància, el valor, la funció i la responsabilitat que té la dona en la festa fallera.

Sèptim.- En portes de ser reconegudes les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, la candidatura de les quals és obvi que recolzem tots els firmants i per la que hem treballat amb plena dedicació, entenem que debats d’esta naturalesa no depreciaran gens ni miqueta el treball, la dedicació i l’esforç d’un volum ingent de fallers i falleres que són els verdaders artífexs d’este esperat i desitjat reconeixement. Potser qui haja generat el debat hauria d’haver pensat abans l’oportunitat d’abordar temes d’esta transcendència en estos moments, però no per això podem deixar de fer públiques les consideracions que antecedixen a fi d’aclarir afirmacions i acusacions que no responen a la veritat durant els mandats que hem ostentat la responsabilitat.