Sagunt dicta un nou bàndol per a evitar els contactes socials en Falles

0
385
Fuente: Ayto Sagunto

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha dictat un ban amb les mesures preventives aplicables en l’actual situació, amb motiu de la proximitat de les dates de Falles, amb les quals es pretén evitar que les habituals dates d’esta festivitat siga motiu de conductes col·lectives que deriven en contactes socials i activitats recreatives que no procedixen.

Així mateix, l’alcalde també ha transmés el desig del col·lectiu faller i de la Corporació de treballar perquè les Falles 2021 puguen ser una realitat en este exercici, durant el segon semestre, si la situació ho permetera i ha recordat que «seguix en vigor una normativa estricta de compliment de la Generalitat que té com a objectiu reduir el nombre de contagis. Hi ha hagut una evolució positiva, però queda treball per fer i només ho aconseguirem amb la responsabilitat ciutadana».

Respecte a la circulació per la ciutat i ocupacions de via pública, no està permés formar grups de més de quatre persones en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, llevat que es tracte de convivents o les excepcions regulades. Així mateix, es recorda que queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores. Tampoc estan autoritzades les manifestacions festives i qualsevol altre tipus d’activitat recreativa i/o espectacle en la via pública que contravinguen la normativa en matèria sanitària i d’espectacles.

També queda prohibit a particulars l’ús de productes pirotècnics de les classes no autoritzades per la legislació vigent. S’exclou d’esta prohibició el material pirotècnic de lliure venda en els establiments oberts al públic i autoritzats a la venda al detall. També s’hauran de respectar les edats d’ús i les normes d’utilització i distàncies de seguretat per al seu maneig assenyalades pel fabricant. En este sentit, podran ser decomissats o retirats estos elements per la Policia Local.

L’ús dels productes pirotècnics autoritzats a particulars podrà realitzar-se únicament entre els dies 5 a 19 de març, entre les 09.00 i les 21.00 hores, com a símbol de respecte i recordatori de la tradició fallera, i es recorda la necessitat de sol·licitar autorització per al tret d’articles pirotècnics fora de les dates indicades. «Amb això hem volgut preservar una mica l’esperit faller, malgrat la situació de pandèmia que vivim i també donar-li un baló d’oxigen al xicotet comerç que habitualment utilitzava estos dies per a fer alguna cosa de caixa de la qual després podien fer ús durant la resta de l’any», ha explicat l’alcalde.

Així mateix, està prohibit l’emmagatzematge i expedició de material pirotècnic en llocs que manquen de la preceptiva autorització de la Delegació del Govern, i tampoc estan permeses les activitats a l’interior de casals o altres centres on es desenvolupen activitats festeres tradicionals.

D’altra banda, l’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguen ocasionar-se amb motiu de l’ús de material pirotècnic, que, en tot cas, ho seran per compte i risc de les persones que els manipulen.

Respecte a les sancions, les infraccions de les presents normes seran denunciades, tramitades i sancionades de conformitat amb la norma jurídica que resulte d’aplicació en cada cas. Per raons de seguretat, la Policia Local podrà procedir, com a mesura provisional, al decomís o retirada de tota mena de materials, instal·lacions o béns mobles, en general, previ requeriment a les persones interessades quan això fora possible. Si el decomissat fora producte perible es procedirà́́ a la seua destrucció o lliurament a centres benèfics.

La vigència de les mesures citades anteriorment, queden supeditades a quantes modificacions i/o nous condicionants s’aproven pel president de la Generalitat i/o la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Així mateix, entraran en vigor a les 09.00 hores del dia 5 de març i cessaran a les 22.00 hores del dia 19 de març de 2021.