El Síndic valida el valencià de la RACV per al Llibre Faller

0
771

El Síndic insta a l’Ajuntament de Valéncia i a la Conselleria d’Educació a no discriminar als usuaris de la normativa RACV en qualsevol publicació oficial, aixina com en els concursos de llibrets

El Casal Bernat i Baldoví ha presentat públicament en el casal de la falla Nort – Doctor Zamenhoff la resposta del Síndic d’Agravis a la queixa presentada per l’associació cultural fallera davant de lo que entenia una discriminació, per part de les administracions públiques, als creadors, fallers i comissions que usen les normes de la RACV en la seua producció escrita.

Se sustentava la queixa en l’exclusió del Llibre Oficial Faller de 2016, per part de la Junta Central Fallera, dels escritors usuaris de les normes de la RACV; aixina com també en el canvi en les bases reguladores de la Conselleria d’Educació per a la concesió d’ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’us del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres de 2016 respecte a anys anteriors; un canvi consistent en l’imposició de l’us obligatori de la normativa de la AVL per a poder optar a qualsevol ajuda econòmica o premi als llibrets.

El Casal Bernat i Baldoví solicitava al Síndic en la seua queixa que les administracions públiques evitaren qualsevol discriminació i diferència de tracte en motiu de la normativa lliurement elegida pels escritors, associacions culturals i festives, i en general pels usuaris de la llengua valenciana en tots els àmbits socials, en compliment de l’art. 20 de la Constitució Espanyola, que consagra el dret a la llibertat d’expressió i de creació lliterària; i també que les administracions autonòmica i local explicaren cóm han previst fer compatible l’obligatorietat actual de l’us de la normativa de la AVL per part de les administracions públiques en el necessari respecte a la dita llibertat d’expressió i creació lliterària cap als usuaris de la normativa de la RACV.

Davant la solicitut de l’entitat cultural, el Síndic, prenint “com a punt de partida el principi de tolerància i pluralitat que sempre han integrat les Falles de Valéncia, les festes de la Magdalena de Castelló o les Fogueres d’Alacant”, aixina com també l’acort de la AVL de 9/2/2005, solicita a l’Ajuntament de Valéncia i la Conselleria d’Educació que “promoguen les actuacions necessàries perquè es respecte en el llibre oficial faller el criteri lingüístic que cada col·laborador trie per a la seua obra i que tots ells tinguen accés a les ajudes i subvencions públiques en termes d’igualtat efectiva i sense cap discriminació per a la promoció i ús del valencià”.

El Casal Bernat i Baldoví es congratula per la decisió del Síndic, que en estricte desenroll de les seues competències acodix en defensa dels drets fonamentals dels administrats i, en particular, dels usuaris de les normes de la RACV; i en conseqüència, insta a les administracions públiques a respectar els drets llingüístics de tots i cada u dels valencians, sense ninguna discriminació per raó ideològica.

En particular, per lo que respecta al colectiu faller, el Casal Bernat i Baldoví exigix a les administracions públiques competents, siguen locals, provincials, autonòmiques o estatals:

1) Que en les bases o convocatòries de premis, distincions o ajudes promoguts per administracions públiques de qualsevol àmbit, destinades a favorir l’us del valencià en l’àmbit festiu, no es realise, per acció o omissió, ninguna discriminació per raó de la normativa utilisada per part dels particulars i associacions que participen en dites convocatòries i opten a dites ajudes i distincions.

2) Que, en particular, se propicie per part de la Junta Central Fallera, de cara al Llibre Oficial Faller de 2018, la solicitut i acceptació de colaboracions externes que garantisen la pluralitat de totes les sensibilitats llingüístiques. Acció que done pas, en l’inici de l’eixercici 2018/2019, a la formació d’un consell de redacció plural del Llibre Oficial Faller en el que tinguen cabuda totes les sensibilitats existents dins del món de la festa fallera.

3) Que, també en particular, la Conselleria d’Educació tinga en conte esta resolució del Síndic per a que en les bases reguladores dels premis als llibrets de les Falles, la Magdalena i les Fogueres de 2018 se torne a la redacció anterior a 2015 i exigixca, exclusivament, que els treballs estiguen escrits en valencià, sense especificar la normativa a utilisar, a fi de preservar el dret de les comissions i escritors a usar la normativa que consideren oportuna de les dos existents i socialment consolidades.

Constatant que el primer pas per a resoldre el conflicte llingüístic sobre la naturalea i la normativisació de la llengua valenciana, que nos atenalla als valencians des de fa décades, és reconéixer que existix, hui podem afirmar, en més raó que mai, que el problema no és llegal, sino de voluntat política.

Un primer pas que necessàriament haurà de vindre precedit per un clima de tolerància, respecte i convivència que propicie, per damunt de tot, la pau social i el respecte a les llegítimes posicions que cada valencià presenta sobre una qüestió que afecta a la seua identitat personal i colectiva.