JCF convoca el concurs per a adjudicar la prestació anual del servei de fotografia per a actes i esdeveniments

0
167
Fuente: Gente de La Safor

La Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda, publicava divendres passat, 13 de novembre el concurs públic ‘Serveis de fotografia per a prestar cobertura gràfica als actes institucionals i de comunicació destinats a la realització de qualsevol esdeveniment en què participe Junta Central Fallera a través de la Delegació de Mitjans i Comunicació’, per un import de 32.000 € Iva inclòs, per a un any, prorrogable a un altre (cadascun 16.000 €)’. La data de presentació d’ofertes finalitza el 30 de novembre de 2020.

VIVELASFALLAS ja va anunciar el passat 28 d’octubre amb la publicació dels pressupostos de l’Òrgan Autònom JCF per a 2021 que es consignava una partida sota l’epígraf ‘SERVEI FOTOGRÀFICO I VÍDEO’, amb una dotació de 15.000 €, i que podria anar destinat, i queda conformat ara, a la convocatòria d’un concurs per a aquest objectiu. També s’observa que hi ha hagut una falta de previsió ja que la partida es quedarà tala pel que, al llarg del mandat aquest pressupost haurà de rebre 1.000 € més per a cobrir la partida i poder fer front al concurs.

Segons consta en l’anunci de licitació ‘L’objecte del contracte actual és la prestació del servei de fotografia per a donar cobertura gràfica als diferents actes institucionals i de comunicació destinats a la realització de qualsevol esdeveniment en què participe Junta Central Fallera a través de la Delegació de Mitjans i Comunicació’.

‘Es pretén amb això transmetre a la ciutadania informació sobre l’activitat de la Junta Central Fallera comunicant i explicant als diferents mitjans de comunicació aquesta informació, a través de la Delegació de Mitjans i Comunicació. Aqueixa labor periodística requereix una labor de suport gràfic que garantisca una bona divulgació de la informació i que permeta a més formar un fons gràfic’.

‘Com a conseqüència de la diversitat d’actes i notícies que haver de ser cobertes fotogràficament, es desconeix el nombre de reportatges fotogràfics que s’hauran de realitzar i en quin moment, ja que ells dependran de l’agenda dels membres de JCF’.

SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19
Per al cas que per situació d’emergència de salut pública es desaconselle o suspenguen els esdeveniments fallers programats, no podent-se celebrar-se aquests en les dates previstes, es podrà pactar amb el contractista que, les prestacions contractades per a aquests esdeveniments, se celebre en altres dates. Si no existira acord sobre aquest tema, no s’executaran les prestacions corresponents els esdeveniments o actes afectats, per impossibilitat sobrevinguda, generant únicament dret a la indemnització al contractista de les despeses en què haguera incorregut, prèviament acreditats, però en cap cas comportarà el dret a l’abonament del pagament corresponent a la realització d’aquests esdeveniments.

En tant persistisca la situació d’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, els pactes en el contracte actual queda condicionat al compliment de la normativa aplicable a cada moment.

Especialment, totes dues parts s’obliguen a complir en tot cas els protocols que marquen les autoritats en matèria cultural i a adoptar les mesures de seguretat d’higiene necessàries al temps de la celebració dels actes i esdeveniments fallers.

PLECS I CONDICIONS DEL CONCURS

Condicions que han de complir els autònoms o empreses que es presenten al concurs:

-Respecte al criteri de solvència tècnica-professional: Que els treballs realitzats d’igual o similar naturalesa en els últims tres anys, l’any de major execució, l’import siga igual o superior a 18.512,40 €. El fotògraf o la fotògrafa que preste el servei haurà d’acreditar, almenys, tres anys d’experiència en fotografia institucional relacionada amb esdeveniments públics o actes socials. L’acreditació de l’experiència es realitzarà aportant: informe de vida laboral del professional proposat, contractes de treball, certificats d’empresa, certificats expedits per una administració pública, certificats de períodes d’alta d’aquesta activitat en l’Impost d’activitats Econòmiques, o certificacions oficials equivalents.

-Respecte al criteri de solvència economicofinancera: El volum de negocis mínim anual ha de ser de 39.669,42 €, el major dels últims tres anys.

Els CRITERIS AVALUABLES fins a cobrir els 100 punts es reparteixen de la següent manera, per:

CRITERI Fins un màxim de:
Coneixement del sector – experiència del fotògraf/a adscrit/a a el contracte que vaja a executar el mateix 25
L’adscripció de mitjans personals: fotògraf/a ajudant/auxiliar 20
Millora de l’equip tècnic 15
Menor preu oferit 40