Saps els diners que tu agrupació fallera rep tots els anys amb l’ajuda municipal !?

0
157

El reglament faller aprovat en el VIII Congrés General Faller celebrat al juny de 2001, assenyala, en el seu articule 36, sobre la ‘Subvenció de les Agrupacions’:

“Per iniciativa pròpia o a proposta de l’Assemblea General, si així ho sol·liciten almenys un 10% dels components d’aquesta, la Junta Central Fallera aprovarà subvencions a les Agrupacions de Falles, per a sufragar part de les seues activitats. El conjunt de les subvencions aprovades no serà inferior al 4% del pressupost de Junta Central Fallera”.

Per tant, les ajudes es destinaran a sufragar les activitats acordades per les Agrupacions de Falles, constituïdes conforme al que es disposa en el present Reglament.

Les quantitats assignades quedaran subjectes a la deguda justificació documental, que s’acompanyarà a la memòria econòmica aprovada per l’òrgan de Govern de l’Agrupació de Falles per a la seua remissió a la instància pertinent. Cada any per aquestes dates, l’Òrgan Autònom Municipal, Junta Central Fallera, tramita la subvenció nominal que va destinada a cadascuna de les 22 agrupacions falleres, que representen a un total de 364 comissions falleres.

El pressupost que contempla el Conveni per a enguany 2020 ascendeix a 101.692,88 euros, que representa el 4% del Pressupost General de Junta Central Fallera per a aquest exercici que està finalitzant i que ascendia a l’origen a 2.542.322,00 €. Subvenció directa que està distribuïda en funció del nombre de comissions de falla que integren les Agrupacions, a raó en aquesta edició, de 279,38 € per comissió.

L’objectiu d’aquest conveni de col·laboració entre JCF i les 22 Agrupacions està dirigit a impulsar i promoure la labor de caràcter festiu que en l’àmbit faller realitzen. Per a premiar aquesta labor, es produeix l’atorgament d’una subvenció per les despeses de funcionament i activitat festiu-cultural que aquestes desenvolupen.

Entre les despeses finançables i justificables destaquen: els de difusió de les activitats i publicacions institucionals, despeses de manteniment, despeses corrents en béns i serveis, subministraments, material d’oficina, despeses de comunicació, així com les despeses inherents a la celebració d’activitats falleres (acompanyament musical, infraestructures de so i il·luminació, escenaris, pirotècnia o arrendament de locals, entre altres.