Vols ser la Fallera Major de València 2019?

0
245

Inscripció de precandidates a Fallera Major i Fallera Major Infantil de València

No s’acceptarà cap butlletí reomplit a mà per a evitar errors de transcripció

Comuniquem a totes les Comissions Falleres que el termini per a inscriure les precandidates a Falleres Majors de València és des del dijous 17 de maig al dimecres 13 de juny de 2018.

Les interessades podran presentar les seues candidatures omplint el butlletí disponible en la Secretaria Virtual i presentant-lo en la secretaria de la Junta Central Fallera degudament completat, signat i segellat. En el cas de les menors, haurà d’anar signat pels dos pares o tutors legals. L’accés als butlletins d’inscripció serà a través de la Secretaria Virtual > Zona Privada > Tràmits > Preselecció Major / Preselecció Infantil.

No s’acceptarà cap butlletí reomplit a mà per a evitar errors de transcripció.

Les llistes de les candidates seran exposades en el tauler d’anuncis de la secretaria de la Junta Central Fallera del 18 al 21 de juny de 2018 en previsió d’alguna possible reclamació.

Normes per a l’elecció de les Falleres Majors de València

Els sectors formats fins a 12 comissions triaran dos candidates. Els formats per 13 o més, tres candidates.

Requisitis per a les candidates

Totes les comissions pertanyents al cens oficial faller de Junta Central Fallera podran presentar a una candidata infantil i a una candidata major, censada en la comissió, per aspirar a ser Falleres Majors de València 2019.

Les candidates infantils aspirants a Fallera Major Infantil de València hauran de ser menors de 14 anys al final del termini d’inscripció. Les candidates aspirants a Fallera Major de València hauran d’haver complit els 15 anys abans que finalitze el termini d’inscripció.

Les candidates hauran d’estar donades d’alta com a mínim en dos exercicis al cens de la comissió que les presenta amb anterioritat a la data de sol·licitud.

Les comissions hauran de vetlar pel compliment d’esta condició, que serà comprovada per Junta Central Fallera.

No podrà presentar-se qualsevol aspirant que estiga subjecta a sanció o expedient disciplinari de possible sanció sense resoldre per la Delegació d’Incidències de Junta Central Fallera o instància superior. Les aspirants només podran presentar-se a la preselecció de l’exercici en curs en representació de la comissió en que estiguin censades i pel sector de pertenència de la mateixa.

Si una fallera ha pertangut a les Corts d’Honor de les Falleres Majors de València no podrà presentar-se a elecció a la mateixa cort per segona vegada.

Les aspirants assumeixen que, en cas d’eixir elegides, estan obligades a complir amb les assistències, comportament i responsabilitat del seu càrrec durant tot l’exercici, que serà indicat pels responsables de Junta Central Fallera, anteposant els requeriments de Junta Central Fallera i l’Ajuntament de València als particulars i els de les seues respectives comissions, sectors o agrupacions.

Primera fase – Preseleccions per sectors

La primera fase d’elecció s’organitzarà per sectors fallers, i seran els vocals electes per eixos sectors els que, en nom de Junta Central Fallera, s’encarreguen de l’organització d’esta fase. Junta Central Fallera establirà anualment les dates en les quals podran
organitzar-se les preseleccions i oferirà un espai dins de la programació de laFira de Juliol per a la seua realització. No obstant, cada sector tindrà llibertat per a triar un altre lloc on realitzar-la. En tot cas, els sectors podran decidir la manera en què organitzen internament l’acte.

El número de candidates elegides per a passar a la segona fase del procés dependrà del número de comissions que composen cadascun dels sectors:

Els sectors formats fins a 12 comissions triaran dos candidates.
Els sectors formats per 13 o més comissions triaran tres candidates.

Cada sector podrà triar lliurement el seu jurat, els components del qual hauran d’estar lliures de qualsevol sanció per Junta Central Fallera; per esta raó, es recomana la consulta amb anterioritat a la Delegació d’Incidències.

Per a aquells sectors que no desitgen triar un jurat propi, Junta Central Fallera podrà designar un jurat, a criteri de la secretaria general, que posarà a disposició del sector. Aquells sectors que ho desitgen podran sol·licitar que el jurat acudisca prèviament, fins un màxim de tres hores abans del començament de la preselecció, amb l’objectiu de reunir-se amb les candidates.

En tot cas, els membres del jurat hauran de tindre llibertat d’actuació. Els jurats estaran assistits per un representant de la secretaria de Junta Central Fallera, qui aportarà el llistat de les candidates, fulls d’escrutini i model d’acta que haurà de complimentar i signar el jurat. Durant la redacció de l’acta i la seua signatura només podran estar presents els membres del jurat, el representant de secretaria de Junta Central Fallera i els dos interventors nomenats per les comissions. Junta Central Fallera s’encarregarà de subministrar les flors per a les candidates de cada sector. Totes les candidates elegides d’entre tots els sectors passaran a la següent fase d’elecció.

Segona fase – Junta Central Fallera

La segona fase s’organitzarà per Junta Central Fallera, amb supervisió de la secretaria general en coordinació amb les diferents delegacions implicades. Esta segona fase s’iniciarà amb un mínim de quinze dies abans de l’acte d’elecció.

Al finalitzar esta fase s’hauran elegit tretze candidates a Fallera Major Infantil de València i tretze candidates a Fallera Major de València.

El jurat, que serà el mateix en la segona i en la tercera fase del procés estarà composat per set membres per a Fallera Major Infantil de València i set membres per a Fallera Major de València, tots ells majors d’edat, i serà elegit en base a la següent proporció:

3 membres seran designats per la presidència de Junta Central Fallera. D’estos tres, dos serán elegits d’entre les que ja hagen sigut Falleres Majors de València i components de les Corts d’Honor; el tercer membre d’este grup será una persona de perfil relacionat amb les funcions de les Falleres Majors i haurà de ser faller o fallera censat en alguna comissió que pertanya a Junta Central Fallera.
4 membres seran designats per l’assemblea de presidents d’entre els presidents i presidentes de falla i d’agrupació i membres de Junta Central Fallera. D’estos quatre components, com a màxim seran elegits un president/a d’agrupació i un component de Junta Central Fallera. En cas d’empat entre dos o més persones, primarà la major recompensa i, de produir-se novament l’empat, l’any que es va obtindre.

No podrà ser nomenat jurat aquella persona que ho haja sigut per al mateix procés en algún moment durant els cinc anys immediatament anteriors.

Les activitats a realitzar amb les candidates per ajudar en l’elecció seran proposades pels membres dels jurats a la secretaria general de Junta Central Fallera i aprovades per esta atenent a criteris d’oportunitat i disposició pressupostària.

Esta fase finalitzarà en l’acte públic que anualment es realitzarà i on es nomenaran les tretze candidates infantils i tretze candidates adultes que passaran a la fase final.

El jurat es reunirà prèviament al començament de l’acte i, davant la presència d’un notari col·legiat, comunicaran a la Secretaria General de Junta Central Fallera el nom de les tretze candidates adultes i tretze infantils que passaran a la següent fase, així com les suplents corresponents. La Secretaria General mantindrà els noms en dos sobres diferenciats i tancats que només obrirà en el moment de lectura de les elegides.

Tercera fase – Junta Central Fallera

La tercera fase s’organitzarà per Junta Central Fallera, amb supervisió de la secretaria general en coordinació amb les diferents delegacions implicades.

Esta tercera fase s’iniciarà en la setmana immediatament posterior al termini de la segona fase i finalitzarà en l’acte de nomenament de Falleres Majors.

Al finalitzar esta fase s’hauran elegit la Fallera Major Infantil de València i la Fallera Major de València. Les candidates no elegides seran les components de les Corts d’honor respectives.

El jurat d’esta fase serà el mateix de la fase anterior.

Les activitats a realitzar amb les candidates per ajudar en l’elecció seran proposades pels membres dels jurats a la secretaria general de Junta Central Fallera i aprovades per esta atenent a criteris d’oportunitat i disposició pressupostària.

Esta fase finalitzarà en l’assemblea general extraordinària de Junta Central Fallera en què l’Alcaldia de la ciutat nomenarà a les Falleres Major de València.

El jurat es reunirà prèviament al començament de l’assemblea i comunicarà a la Secretaria General de Junta Central Fallera el nom de les Falleres Majors de València, així com les suplents corresponents. La Secretaria General mantindrà els noms en dos sobres diferenciats i tancats que només obrirà en el moment de lectura de les elegides.

Qualsevol aspecte no inclòs en estes normes serà resolt, en el seu moment, pels jurats corresponents o per la junta directiva de Junta Central Fallera.